امروز : 13 تیر 1401

                                                                              

                                                                         بیوگرافی دکتر مرتضى یوسفى ‏راد

                                     سرپرست گروه پژوهشی فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف  اسلامی

 

رتبه علمی : استادیار پژوهشکده علوم و اندیشه‏ سیاسى ‏پژوهشگاه ‏علوم و فرهنگ‏ اسلامی

الف:تحصیلات:

1-تحصیلات حوزوى :

- مقدمات (63 - 66)

    - سطح (66 - 73)

    - خارج: (73 - 1383

2-تحصیلات دانشگاهى :

- کارشناسى رشته علوم سیاسى با گرایش اندیشه سیاسى در مؤسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع) قم (68 - 73)

 - کارشناسى ارشد (76 - 79) رشته علوم سیاسى با گرایش اندیشه سیاسى در مؤسسه آموزش عالى باقرالعلوم(ع) قم‏

- دکترای علوم سیاسی با گرایش فلسفه سیاسی در دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم ( 1386-1391)

 

ب) فعالیت‏هاى علمی-پژوهشى:

ب-1. کتب چاپ شده :

1 ‏- اندیشه سیاسى خواجه نصیرالدین طوسى، قم ، بوستان کتاب، چاپ اول ، 1380.

2 - اندیشه سیاسى علامه جعفرى،قم،  بوستان کتاب،چاپ سوم ، 1389‏.

3 - اندیشه سیاسى مسعودى، قم ، بوستان کتاب،  چاپ دوم ،1389، ‏

4 - اندیشه سیاسى قطب‏الدین شیرازى، قم ، بوستان کتاب،  چاپ اول 1386،

5 – اندیشه سیاسی و شرح سیاست مدن اخلاق جلالى جلال‏الدین دوانى،  قم ، بوستان کتاب،  چاپ اول1387.

6 - امکان فلسفه سیاسى اسلام، قم ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،  چاپ  دوم 1389.

7 - مفهوم‏ شناسى فلسفه سیاسى مشاء ، قم ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول 1387.

8- - مبانى فلسفه سیاسى مشاء، قم ؛ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، چاپ اول پاییز 1394 .

9 - ‏ تأملات فلسفه سیاسى در ایران معاصر، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، چاپ اول زمستان 1396 .

10- چیستی فلسفه سیاسی مشاء، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول 1399.

ب -2. کتب در دست نشر

1- وجوه تمایز مکاتب فلسفه سیاسی اسلامی، در فرآیند نشر.

2- نقش تعادل بخشی دولت در کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، در دست نشر

 

ب-3. کتب در حال تحقیق

1- مجموعه مقالات؛ مقاله کارآمدی دولت در اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی، در دست تحقیق.

2- مجموعه مقالات؛ مقاله کارآمدی دولت در اندیشه سیاسی ابو نصر فارابی، در حال تحقیق.

3- مجموعه مقالات؛ مقاله کارآمدی دولت در اندیشه سیاسی ابو علی سینا، در حال تحقیق.

4- نظریه دولت در فلسفه سیاسی اسلامی  در حال تحقیق

5- رابطه نظریه امنیت و سبک زندگی در حال تحقیق

ب- 4.مقالات چاپ شده:

- انواع مدینه ‏ها در فلسفه سیاسى خواجه نصیرالدین طوسى- فصلنامه علوم سیاسى، ش 6، سال 1378

-انسان مدنى در اندیشه قطب‏ الدین شیرازى، فصلنامه علوم سیاسى، ش 17، سال 1381

- درآمدى بر اندیشه سیاسى قطب ‏الدین شیرازى، فصلنامه حوزه و دانشگاه، ش 30، سال 1381

- ماهیت سیاست و دولت در اندیشه سیاسى خواجه نصیرالدین طوسى، سیاست و حکومت (مجموعه مقالات) - گروه معارف اسلامى دانشگاه آزاد اراک، 1382

- متدلوژى سیاست‏نامه‏ نویسى، فصلنامه علوم سیاسى، ش 28، سال 1383

- جایگاه سیاست در اندیشه سیاسى خواجه نصیرالدین طوسى، فصلنامه علوم سیاسى، ش 25، سال 1383

- امکان معرفتى فلسفه سیاسى اسلام، فصلنامه پژوهش و حوزه، ش 22 - 21، سال 1384

- روش مسعودى در ارزیابى، تدوین و نگارش اسناد و اطلاعات علمى - تاریخى، کتاب روش، پیش‏ شماره 3/2، سال 1384

- اندیشه ‏اى براى سیاست، امکان فلسفیدن سیاسى در اسلام، خردنامه همشهرى، ش 71، سال 1384

- عدالت در ساحت هستى اجتماعى، مجله پگاه حوزه، ش 180، سال 1385

- مبانى انسان‏ شناسانه سیره سیاسى و حکومتى پیامبر اعظم(ص) - فصلنامه  علمی – ترویجی علوم سیاسى، ش 35، 1385

- عدالت مرز میان «زیستن» و «به زیستن»؛ مجموعه مقالات کنگره تخصصى فاضلین نراقى - دانشگاه آزاد اسلامى واحد نراق، 1385.

- روش ‏شناسى اندیشه سیاسى فاضلین نراقى؛ مجموعه مقالات کنگره تخصصى فاضلین نراقى، دانشگاه آزاد اسلامى واحد نراق، 1385.

- مبانی انسان شناختی سیره سیاسی نبوی، سیره سیاسی پیامبر اعظم (جمعی از محققان)،قم ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول ، 1386 .

- فلسفه سیاسى حیات معقول، مجله پگاه حوزه، ش 210، سال 1386.

- اندیشه سیاسى قطب‏ الدین رازى؛ کتاب اندیشه سیاسى متفکران مسلمان(دفتر اول)، قم، بوستان کتاب، 1386.

  - مبانى فلسفى حقوق بشردوستانه در اسلام؛ مجموعه مقالات همایش اسلام و حقوق بشردوستانه، گروه نویسندگان، دبیرخانه همایش اسلام حقوق بشردوستانه، چاپ اول، 1386.

  - مکتب تاریخ­ نگاری مسعودی؛ مجموعه مقالات روش ­شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی، به ­کوشش داود فیرحی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387.

  - روش ­شناسی سیاست­نامه­ نویسی­؛ مجموعه مقالات روش­ شناسی دانش سیاسی در تمدن اسلامی، به کوشش داود فیرحی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387.

  - شناخت­ شناسی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی­؛ مجله  تخصصی نامه فلسفه، شماره پیاپی 14 و 15 ، 1386.

- تجربه عقلی و حکیمانه از زندگی سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی؛ پگاه حوزه، شماره 246  ، 1387

- حاکمیت تفکر عقلی در سیاست (گفتگویی دربارة فلسفه سیاسی خواجه نصیرالدین طوسی)؛ روزنامه جام جم، شماره 2457،‌ تاریخ 1/10/1387.

- نسبت حکمت و شریعت در حکمت متعالیه؛ فصلنامه علمی - ترویجی دانشگاه اسلامی، سال دوازدهم، شماره 3، پاییز 1387.

- نسبت حکمت و شریعت در حکمت متعالیه؛ کتاب، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، جلد اول (مجموعه مقالات)، به اهتمام شریف لک­زایی، قم ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1388.

- عدم ثبات و فقدان حاکمیت تفکر فلسفی در ایران معاصر؛ فصلنامه علمی – ترویجی علوم سیاسی، سال دوازدهم، شماره 45، بهار 1388.

- وجوه امکانی فلسفة سیاسی اسلام؛ فصلنامه علمی – پژوهشی ( ISC  ) قبسات‌ شمارة 51ٰ سال چهارم، بهار 1388.

- آسیب­ شناسی دولت اسلامی در آراء ابوالحسن مسعودی؛ فصلنامه علمی ترویجی علوم سیاسی، شماره 47، پاییز 1388.

-امامت در مقایسه دو رویکرد حکمت متعالیه و فلسفه مشاء ، فصلنامه علمی – تخصصی حکومت اسلامی ، شماره 54 ، 1388

- نوگرایی دینی با رویکردی فلسفی به امامت ، مجموعه مقالات همایش نو اندیشی دینی ، تهران ، دانشگاه شهید بهشتی ، چاپ اول ، 1388

-امامت در مقایسه دو رویکرد کلامی و فلسفی ، فصلنامه علمی- پژوهشی ( ISC ) اندیشه نوین دینی، سال ششم،بهار 1389 – شماره 20.

- فلسفه سیاسی ایران معاصر؛ آشفتگی ­های مفهومی آن، فصلنامة علمی – پژوهشی(  ( ISC  رهیافت های سیاسی و بین المللی.ش22،سال 1389  

-انسان خدا گرا در اندیشه فلسفی خواجه نصیرالدین طوسی،هفته نامه خبری تحلیلی مثلث ، شماره 49 ، 25/7/1389.

-- علیخانی و همکاران، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان :  ابوالحسن مسعوی، تهران :  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ج1، سال1390.

- علیخانی و همکاران، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان :  خواجه نصیرالدین، تهران :  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ج4، سال1390.

- علیخانی و همکاران، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان : جلال-الدین دوانی، تهران:  پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ج5، سال 1390.

- علیخانی و همکاران، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان : قطب-الدین رازی، تهران:پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ج5، سال 1390.

- علیخانی و همکاران، اندیشه سیاسی متفکران مسلمان : قطب-الدین شیرازی،  تهران : پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ج4، سال 1390.

- فلسفه سیاسی مشاء و بازتاب های سیاسی-اجتماعی آن،فصلنامه علمی-پژوهشی علوم سیاسی ،شماره 54 ، سال 1390.

-سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، مطالعه مقایسه ای امامت در دو رویکرد مشایی و متعالیه ، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، چاپ اول، 1390.

- اخلاق منصوری: مقاله اندیشه های اخلاقی و سیاسی غیاث الدین دشتکی ، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، چاپ اول، 1391.

- مجموعه مقالات همایش 15 خرداد و انقلاب اسلامی ، مقاله مردم،دولت و احزاب سیاسی در ورامین ، تهران : نشر آوای عرفان ، چاپ اول ،1391.

-سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، نسبت حکمت و شریعت در حکمت متعالیه با تاکید بر آرای ملاصدرا ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، چاپ اول ، 1391.

- مجموعه مقالات همایش بزرگداشت روز جهانی فلسفه ، رابطه حکمت نظری و فلسفه سیاسی در فلسفه اسلامی ، تهران ، جلد 1 ، 1391.

 

Philosophical Basis of Humanitarian law -  Islamic Culture and Human Rights 2011 Tehran.

 

- مقاله " فلسفه سیاسی مشاء و چیستی آن" ، فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی ، شماره 32 ، زمستان 1391.

-مقاله"فلسفه سیاسی اسلام:امکان یا امتناع "، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم سیاسی ، سال پانزدهم،شماره 57،بهار1392.

-مقاله "قابلیت های حکومت مطلوب خواجه نصیرالدین طوسی با تاکید بر مساله ی مردم سالاری"، کتاب استادالبشر (همایش ملی گرامی داشت خواجه نصیرالدین طوسی )، تهران،جهاد دانشگاهی واحد تهران،1392.

- مقاله " مبانی فلسفی حقوق یشر دوستانه در اسلام" ، اسلام و حقوق بین الملل بشر دوستانه ، جمعی از نویسندگان ، تهران ، نشر میزان ، 1392.

- مقاله " مقایسه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی " ، مجموعه مقالات چشم انداز دانش سیاسی در ایران ، به اهتمام رضا عیسی نیا ، قم ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، چاپ اول ، ج1، 1392 .

 - مقاله " مقایسه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی ، فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست متعالیه ، سال اول ، شماره 2 ، پاییز 1392.

- مقاله " اعتدال مدنی در قلمرو جامعه و سیاست"فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی، سال شانزدهم، شماره شصت و دوم، تابستان 1392.

- مقاله " تبیین فلسفی امامت در فلسفه سیاسی مشاء"  ، نفس و بدن در اخلاق و انسان شناسی ، مجموعه مقالات همایش بین المللی آموزه های دینی و مساله نفس و بدن ، قم ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1393.

- مقاله " نظریه اعتدال در فلسفه سیاسی اسلامی ،فصلنامه علمی-پژوهشی حکمت اسلامی ،سال اول ، شماره سوم ، 1393 .

- مقاله " اعتدال " ، حکمت سیاسی اسلامی ،  مفاهیم بنیادین ، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، علیخانی و همکاران ، چاپ اول ، جلد2 ، 1394.

- مقاله " افراط و تفریط "   حکمت سیاسی اسلامی ،  مفاهیم بنیادین ، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، علیخانی و همکاران ، چاپ اول ، جلد2 ، 1394.

- مقاله " استضعاف " حکمت سیاسی اسلامی ،  مفاهیم بنیادین ، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، علیخانی و همکاران ، چاپ اول ، جلد2 ، 1394.

- مقاله " امنیت " ،  حکمت سیاسی اسلامی ،  مفاهیم بنیادین ، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، علیخانی و همکاران ، چاپ اول ، جلد3 ، 1394.

- مقاله " تاملات فلسفه سیاسی علامه جعفری در ایران معاصر" ، فصلنامه علمی پژوهش سیاست متعالیه ، شماره 10 ، 1394

- مقاله " اعتدال در قلمرو نفس " ، فصنامه علمی – پژوهشی آیین حکمت  دانشگاه باقرالعلوم (ع) ، سال هفتم ، تابستان 1394 ، شماره مسلسل 24.

- گفت و گو " فلسفه مشاء به مثابه ذخیره تاریخ ما برای رویکرد به علوم انسانی اسلامی " ، فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی ، سال سوم ، شماره 13 ، بهار 1394 .

-مقاله " نظریه حق استاد مطهری"، فصنامه علمی – پژوهشی علوم سیاسی،  دانشگاه باقرالعلوم (ع) ، 1396

- مقاله " اسباب و عوامل سعادت در آراء فارابی، ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی"، فصلنامه علمی – پژوهشی سیاست متعالیه، سال ششم، بهار 1397، شماره 20.

- مقاله "تمایزهای فلسفه مشاء و فلسفه متعالیه"، سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، دفتر چهارم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1398.

-چکیده مقاله"صلح زیستن و به زیستن "، چکیده مقالات تخصصی همایش بین المللی صلح و حل منازعه، 1398.

- مقاله "ضرورت اعتدال مدنی در فلسفه سیاسی اسلام"، فصلنامه سیاست متعالیه، سال هشتم، شماه 28، سال1399

- مقاله " دولت اسلامی و ضرورت مقاومت با تاکید بر آموزه های قرآنی "، فصلنامه علمی- تخصصی علوم و قرآن و حدیث، شماره 4، 1399.

ج : اجراء کرسی:

-ارائه کرسی ترویجی " ضرورت دولت معدل در فلسفه سیاسی اسلامی" در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی سال 1398.

-ارائه و در حال برسی طرح نامه "اعتدال مدنی" به کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره به عنوان نظره ، 1399

د: تدریس و اجرای دوره های آموزشی

-ارائه دوره آموزشی" آشنایی با فیلسوفان سیاسی مسلمان " 1398.

- تدریس درس تاریخ اندیشه های سیاسی شیعیان اثنی عشری در مقطع دکتری، دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی، ترم اول 97-98.

-تدریس درس مبانی عقلی اندیشه سیاسی اسلامی در مقطع ارشد، دانشگاه تهران، ترم اول 98-99

ذ-مدیریت علمی-اجرایی

معاون آموزش و پژوهش دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت و شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی، سال های 93-99