امروز : 13 تیر 1401

بسم الله الرحمن الرحیم

سرپرست گروه مطالعات پژوهشی مطالعات اجتماعی و مساله شناسی فرهنگی

 

دکتر محمد قربانی گلشن آبادی؛ عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه خوارزمی

این صفحه در حال تکمیل است