امروز : 13 تیر 1401
لیست اخبار صفحه :1
مشورت، تکيه گاه تصميم ،دانشجو و مهارت‏هاي زندگي
مشورت، تکيه گاه تصميم

مشورت، تکيه گاه تصميم ،دانشجو و مهارت‏هاي زندگي

مشورت، بهره گيري از علم و فهم و تجربه ديگران است؛ ديگراني که داناتر و عاقل‏تر و دورانديش‏ترند و نظر مشورتي آنان مي‏تواند ما را در تصميم‏گيري بهتر و دقيق‏تر، ياري کند و از خطاهاي ما بکاهد.

آرزوي امام براي جهان اسلام
آرزوي امام براي جهان اسلام

آرزوي امام براي جهان اسلام

پيدايش انقلاب اسلامي با احياي انديشه سياسي اسلام، توسط رهبر کبير انقلاب، امام خميني بود، استمرار آن نيز با تداوم اين انديشه خواهد بود و چنان که بيداري مردم مسلمان ايران با رهبري ديني آغاز شد، بيداري و قيام مردم خارج از اين مرز و بوم نيز با هدايت ديني، انجام پذير است و اکنون در کشورهاي جهان اسلام در حال شکل گيري است و اين، همان معناي صدور انقلاب است. بنابراين، صدور انقلاب به «معناي پاسخ دادن به سؤال‏هاي فکري بشر تشنه معارف الهي است» و اين چيزي غير از تداوم، پويايي و بالندگي انديشه اسلامي، به ويژه انديشه سياسي اسلام - که امام راحل احياگر آن بود - نيست.