امروز : 13 تیر 1401

بسم الله الرحمن الرحیم

                                                         بیوگرافی سرپرست معاونت پژوهشکده علم و دین

 

مشخصات فردی: دکتر سید محمد موسوی

دکتری تخصصی (PhD)- مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ تهران (وابسته به جهاد دانشگاهی).

پست الکترونیکی: s.m.moosavi@outlook.com

الف) مقالات علمی – پژوهشی (ISC)

تحلیلی بر نیازهای آموزشی کارکنان با استفاده از تاپسیس و دیماتل فازی مورد مطالعه استانداری خراسان جنوبی،دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران، بهار و تابستان 1391.

تحلیلی بر عوامل مؤثر در تحقق دانشگاه تمدن ساز با استفاده از تکنیک دیماتل فازی، دوفصلنامه علمی پژوهشی مدیریت در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، بهار و تابستان 1392.

واکاوی هوش تجاری در دفاتر خدمات گردشگری با رویکرد فازی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبایی، پاییز 1393.

تحلیلی بر وضعیت بازارگرایی در صنعت هتلداری ایران (مورد مطالعه: هتل های 4 و 5 ستاره شهر تهران)، فصلنامه علمی پژوهشی گردشگری و توسعه، انجمن علمی گردشگری ایران،  تابستان 1396.

عوامل مؤثر بر تحقق زنجیرة تأمین سبز صنعت گردشگری ایران، دوفصلنامه  علمی پژوهشی  مطالعات اجتماعی گردشگری  پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی،  پاییز و زمستان 1396.

شاخص های بومی امنیت اجتماعی در مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، زمستان 1397.

شناسایی و تحلیل وضعیت مولفه های بومی فرهنگ اجتماعی در مقاصد گردشگری، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، پاییز 1398.

ب) مقالات علمی – ترویجی

تحلیلی بر توسعه ی شایستگی های مدیران گروه های آموزشی دانشگاه ها مورد مطالعه دانشگاه های یزد، فصلنامه علمی ترویجی نامه آموزش عالی، سازمان سنجش آموزش کشور، زمستان 1392.

بررسی اثرات فرهنگ سازمانی بر توسعه بازارگرایی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه: بانک مهراقتصاد تهران بزرگ، فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان  دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهار 1394.

 ج) سایر مقالات (مقالات کنفرانس / همایش و غیره)

تحلیلی بر هوش تجاری دفاتر خدمات گردشگری با رویکرد تاپسیس فازی مورد مطالعه آژانس های مسافرتی شهر یزد، پذیرش شفاهی در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت در دانشگاه صنعتی شریف، پاییز 1393.

نقش موزه های دفاع مقدس در جایگاه دیپلماسی عمومی گردشگری دفاع مقدس، همایش ملی موزه های دفاع مقدس و گردشگری در تهران، اسفند 1395.

Identification of Organizational Culture Priorities at the Iran Airports and Air Navigation Company Based on Denison s model , shanghaei, shanghai china, March 2018.

تحلیل اثرات فرهنگی منفی گردشگری بر جامعه میزبان (مطالعه موردی: شهر بجنورد)، نشریه علمی دو زبانه گردشگری فرهنگ،  پاییز 1399.

د) تألیف و ترجمه کتاب

تالیف گروهی کتاب آشنایی با منظر (گردشگری منظر)، انتشارات مهکامه.

تالیف کتاب گردشگری اسلامی، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) (در دست ویراستاری).

ترجمه کتاب اصول موفقیت و خلاقانه برای گردشگری پایدار درمناطق حفاظت شده (در دست ترجمه).

ه) سوابق اجرایی

سرپرست معاونت پژوهشکده علم و دین پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی (فعلی).

مدرس مدعو در دانشگاه های خوارزمی تهران، دانشگاه شهرکرد  و دانشگاه رایانه ای تهران.

داور علمی مقالات در نشریات علمی پژوهشی گردشگری و توسعه، مطالعات اجتماعی گردشگری و دانشگاه اسلامی.

معاون ارتباطات موسسه مطالعات اجتماعی.

دبیر کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری موسسه مطالعات اجتماعی.

عضو شورای علمی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت.

عضو هیئت علمی داخلی پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت.

دبیر هیئت اندیشه ورز حکمرانی گردشگری اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران.

همکاری پژوهشی با شبکه کانون های تفکرهای ایران (ایتان).

همکاری پژوهشی با مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

همکاری پژوهشی با پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر.

همکار پژوهشی موسسه تسنیم نور سازمان تبلیغات اسلامی.

همکاری علمی با نشریه رشد ابتدایی وزارت آموزش و پرورش.

عضو هیئت اندیشه ورز مرکز مطالعات راهبردی ژرفا.

عضو کمیته آموزش و پژوهش  جامعه هتداران ایران.

کارشناس اداره نشریات پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی.

و) سوابق طرح‌های پژوهشی

مسائل گردشگری ایران؛ اجزاء و مولفه ها، پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، مجری، 1398(خاتمه یافته).

گونه شناسی اقامتگاه ها در ایران، پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت، مجری،  1399 (خاتمه یافته).

تاریخچه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور و دوگانه های مغفول گردشگری جمهوری اسلامی ایران (شبکه کانون های تفکرهای ایران (ایتان))، مجری، 1399 (خاتمه یافته).

وضعیت فرصت های شغلی از دست رفته حوزه گردشگری کشور در دوره کرونا با تاکید بر گروه های نیازمند حمایت، 1400، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، مجری، 1400 (خاتمه یافته).