امروز : 13 تیر 1401

دکتر محمد جواد هراتی

سمت: عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی

دانشگاه بوعلی سینا

مرتبه علمی : استاد

ایمیل : mjharaty@yahoo.com

سوابق اجرایی

قائم مقام وزیرعلوم در امور علوم انسانی

رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی و علوم انسانی کشور

رییس پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

سرپرست پژوهشکده علم ودین

عضو شورای گسترش آموزش عالی

عضو شورای سیاستگذاری سازمان سمت

عضو هیات ممیزه دانشگاه تفرش

عضو شورای راهبردی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام

عضو شورای معاونین وزارت علوم تحقیقات و فناوری

عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی وزارت علوم تحقیقات وفناوری

دبیر اتاق فکر تحول در علوم انسانی وزارت علوم تحقیقات وفناوری

عضو کمیته پژوهش و فناوری شورای اسلامی شدن دانشگاه ها

نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری در هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه بوعلی سینا

معاون اداری - مالی دانشکده علوم انسانی  

معاون آموزش و پژوهش دفاتر نهاد رهبری (استان همدان)

ریس کمیته دستگاهی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی

مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه بوعلی سینا

عضو شورای فرهنگی دانشگاه بوعلی سینا    

عضو شورای انتشارات دانشگاه بوعلی سینا

عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه بوعلی سینا

سردبیر فصلنامه علمی –  پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی

دبیر اجرایی  اولین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی  

دبیرعلمی همایش اندیشه های دفاعی رهبری انقلاب اسلامی  

عضو شورای راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور

الف )  مقالات علمی پژوهشی

مقاله علمی –پژوهشی (ISC ) با عنوان « سناریو نویسی و آینده حیات سیاسی انقلاب اسلامی ایران»،فصلنامه سیاست دانشگاه تهران ،پاییز 1391
 
مقاله علمی – پژوهشی(ISC ) با عنوان «تهدید نرم در مقابل قدرت نرم انقلاب اسلامی» ، رهیافت انقلاب ، تابستان 1392  
 
مقاله علمی – پژوهشی(ISC ) با سناریوهای آینده تعامل دو سویه «بیداری اسلامی » و «گفتمان انقلاب اسلامی ایران » فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی ، تابستان 92
 
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  «نقش و جایگاه رسانه در انقلاب اسلامی ایران و تحولات 2011مصر»، فصلنامه پژوهش های انقلاب،   انجمن علمی انقلاب اسلامی تابستان  1393
 
مقاله علمی – پژوهشی (ISC ) باعنوان «عاشورا و تحولات سیاسی اجتماعی عصر انقلاب اسلامی » فصلنامه پژوهش های انقلاب انجمن علمی انقلاب اسلامی  ، زمستان 91  
مقاله علمیپژوهشی(ISC )  با عنوان «توسعه و چالش هویت در ایران معاصر»  در فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی  دانشگاه معارف اسلامی تابستان1389  
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )   با عنوان «انقلاب اسلامی و آینده چالش با پارادایم ترقی  » فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی  دانشگاه معارف اسلامی ش 21 تابستان90
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )   با عنوان « تفاوت نقش و جایگاه رهبری در انقلاب اسلامی ایران و تحولات 2011 مصر  » فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی  دانشگاه معارف اسلامی ،شماره 28 بهار  1391    
مقاله علمی – پژوهشی(ISC ) با عنوان «مطالعه میزان تطابق محتوای ارائه شده در درس انقلاب اسلامی با انتظارات دانشجویان» ،فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا  ، بهار 1391
 
مقاله علمی – پژوهشی(ISC ) تمایز بسترهای نارضایتی انقلاب و نظام سازی آینده انقلاب ، دو فصلنامه دانش سیاسی، تابستان و بهار 1392
 
مقاله علمی – پژوهشی(ISC ) «مطالعه تطیقی نقش و جایگاه ارتش در انقلاب اسلامی ایران و جنبش 2011 مصر» ، پژوهشنامه انقلاب اسلامی ، پاییز 1392
مقاله علمی –پژوهشی(ISC )  با  عنوان« تأثیر تحولات منطقه بر آینده گفتمان انقلاب اسلامی ایران» .فصلنامه علمی – پژوهشی سیاست جهانی وابسته به انجمن علمی روابط بین الملل شماره  3 زمستان 1391
 
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  باعنوان «تحلیل علل ناکامی آمریکا در جلوگیری از انقلاب اسلامی و تحولات 2011  مصر» ،فصلنامه رهیافت انقلاب  انقلاب اسلامی ، زمستان 91  
مقاله علمیپژوهشی(ISC )  ،واکاوی رویکرد های  مشابه دولت‌های انتقالی ایران و مصر نسبت به ایالات متحده، فصلنامه سیاست جهانی ، تابستان 93
مقاله علمی پژوهشی  (ISC ) با عنوان «زمینه های اختلاف فریقین در جمع میان عصمت و خطای حضرت داود » فصلنامه مصالعات تفسیری ، شماره 9 بهار 1391
 
مقاله علمی – پژوهشی(ISC ) ، مطالعه تطبیقی الگوی صدور در انقلاب ایران و روسیه ، پژوهشنامه انقلاب اسلامی ، پاییز 94
 
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  گفتمان های سیاسی پس از انقلاب و مفهوم امنیت ملی ، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی ، تابستان 94
مقاله علمی – پژوهشی (ISC ) با عنوان خطاهای شناختی دستگاه دیپهماسی عصر پهلوی در مقابل ائتلاف قدرت های بزرگ" فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل بهار 94
مقاله علمی – پژوهشی (ISC )  تبیین پذیری نظریه هانتینگتون با انقلاب ایران و مصر ، فصلنامه مطالعات جامعه شناسی جهان اسلام، زمستان 1394
 
مقاله علمی – پژوهشی (ISC ) با عنوان بازتاب نظم سیاسی جدید عراق بر روابط ایران و عربستان " فصلنامه سیاست جهانی پایز 94
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  با عنوان نظریه باز نمایی و انگاره های معنایی گفتمان رسانه ای اروپا در اسلام و ایران هراسی " فصلنامه جستارهای سیاسی پاییز 94
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  انقلاب اسلامی و احیاء تمدن اسلامی بر اساس نظریه سیستمی، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی ، تابستان 95
مقاله علمی – پژوهشی(ISC ) تفاوت نقش و جایگاه ایدئولوژی در تحولات انقلابی ایران و مصر،فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامی زمستان  95
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  بازتاب نظم سیاسی عراق بر کنشگری منطقه ای ایران ، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی پاییز 1395،
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  مشکله تعریف منفعت ملی در جمهوری اسلام ایران، فصلنامه دانش سیاسی، دانشگاه اما صادق (ع)بهار و تابستان 96
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  وجوه تمایز جنبش های انقلابی  و گروه های افراطی در جهان اسلام ، فصلنامه پژوهش های جهان اسلام وابسته به انجمن علمی جهان اسلام، زمستان 95
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  واقع گرایی ساختاری و دیپلماسی دولت پهلوی در قبال ائتلاف قدرت های بزرگ، پژوهش های انقلاب اسلامی،تابستان 96
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  روش شناسی مناظرات مذهبی، فصلنامه فرهنگ رضوی، پذیرش چاپ
 
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  ،خیزش‌های جهان اسلام، دموکراسی  خواهی  و نظریه برخورد تمدن ها، فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام ( پذیرش چاپ)
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  واقع¬گرایی ساختاری و دیپلماسی دولت پهلوی در قبال ائتلاف قدرت¬های بزرگ، ، پژوهش های انقلاب اسلامی
تابستان 1396
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  تأثیر بازتولدید داعش در کشور عراق و تأثیر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی  ،پژوهش های روابط بین الملل پاییز 1396
 
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  انگاره های منفی پیرامون شخصیت امام خمینی(ره) در «مستند انقلاب57» ، پژوهش های انقلاب اسلامی، بهار 1397
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  صورت بندی مفهوم پیشرفت در رویکرد های هگلی ،پست مدرن و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت    مطالعات انقلاب اسلامی، بهار 1397
 
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  آزمون پذیری نظریه دولت رانتیردر انقلاب های جهان اسلام  ، علمی پژوهشی وزارتین ،پژوهش های سیاسی جهان اسلام تابستان 1397
 
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  صورت بندی تهدیدات سیاسی تمدن اسلامی: مورد مطالعاتی شهید سید محمد باقر صدر علمی پژوهشی حوزی ، سیاست متعالیه، زمستان 1397       
 
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )   پدیده نفرین منابع و دولت های توسعه خواه  فصلنامه سیاست جهانی    
 
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  روش شناسی حل منازعات مذهبی  در آموزه های رضوی(علیه السلام)    فصلنامه  فرهنگ رضوی
 
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  مطالعه تطبیقی نقش کارگزار مقابل ائتلاف قدرت های بزرگ در ایران معاصر پژوهشنامه انقلاب    
 
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  مطالعه آزمون پذیری نظریه چالمرز جانسون  با انقلاب  های جهان اسلام علمی پژوهشی مطالعات جهان اسلام زمستان 1397
 
مطالعه آزمون پذیری نظریه جیمز دیویس با انقلاب  های جهان اسلام    علمی پژوهشی جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام دانشگاه شاهد پاییز 98
مطالعه آزمون پذیری نظریه انقلاب های اجتماعی  با انقلاب های جهان اسلام پژوهش های انقلاب اسلامی ، علمی پژوهشی (پژوهش های انقلاب اسلامی ) بهار 1398
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  مناسبات دین و سیاست در اندیشه روشنفکران دینی قبل از انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  امکان سنجی نظریه بسیج منابع در انقلاب های  تونس و لیبی، فصلنامه  سیاست جهانی  پاییز 98
 
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  آزمون پذیری نظریه انقلاب جک گلدستون با انقلاب های تونس و مصر پژوهش های روابط بین الملل  1399بهار
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  آسیب شناسی موضوعات نشریات مرتبط با انقلاب اسلامی ایران،پژوهشنامه انقلاب اسلامی ، زمستان 1398
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  آسیب شناسی موضوعات مقالات  چاپ شده در نشریه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی ، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی بهار 1400
 
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  بازتاب  سیاست های شورای همکاری خلیج فارس در روابط ایران و کشورهای عربی این منطقه ، فصلنامه
پژوهش های سیاسی جهان اسلامی
 
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  آسیب شناسی موضوعات مقالات  چاپ شده در نشریه مدیریت در دانشگاه اسلامی  در دانشگاه اسلامی ، فصلنامه مدیریت در دانشگاه  
 
مقاله علمی – پژوهشی(ISC )  زمینه های  شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس در برابر ایران  براساس نظریه موازنه تهدید استفان والت،

ب)تألیف  و ترجمه کتاب

 
ترجمه کتاب « قدرت نرم در برابر قدرت سخت » نوشته جاناتان استیل، انتشارات نیوجرسی  1390 انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
 
تألیف کتاب درسی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی . انتشارات دانشگاه معارف اسلامی  چاپ هفتاد و هشتم
تألیف کتاب با عنوان «توسعه گرایی و هویت فرهنگی در ایران معاصر» ، 1392 انتشارات دانشگاه معارف اسلامی   چاپ دوم 1395
تألیف کتاب با عنوان «حقوق اساسی و ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران » 1391 انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
 
تألیف کتاب با عنوان رهیافت هایی در تبیین انقلاب اسلامی ایران 1386 انتشارات شوق دانش
تألیف کتاب با عنوان « فرجام دو انقلاب ( علل متفاوت شدن نتایج انقلاب های ایران و مصر  » انتشارات دانشگاه بوعل سینا 1396
تألیف کتاب با عنوان "تحریف های تاریخی مستند انقلاب 57. انتشارات دانشگاه بوعلی سینا 1398
تألیف کتاب با عنوان "چهره پردازی از رضاخان در مستند رضا شاه، نشر معارف  1400

ج) راهنمایی و مشاوره رساله های دکتری

راهنمایی رساله دکتری در رشته  تاریخ انقلاب اسلامی  با عنوان "تحلیل انتقادی رویکرد دستگاه دیپلماسی ایران معاصر در قبال ائتلاف قدرت های بزرگ" دانشگاه بوعلی سینا .
راهنمایی رساله دکتری در رشته  تاریخ انقلاب اسلامی  " بازتاب تحولات عراق بر سیاست جمهوری اسلامی ایران" دانشگاه بوعلی سینا
راهنمایی رساله دکتری در رشته  تاریخ انقلاب اسلامی  با عنوان" انقلاب اسلامی ایران بر گفتمان سکولاریسم در ایران " دانشگاه بوعلی سینا
راهنمایی رساله دکتری در رشته  تاریخ انقلاب اسلامی  با عنوان" عوامل موثر بر تنش میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس " دانشگاه بوعلی سینا
 
راهنمایی رساله دکتری در رشته  تاریخ انقلاب اسلامی  با عنوان" ارزیابی ملاک های سهم خواهانه جریان ملی گرا در تحولات انقلاب اسلامی  " دانشگاه بوعلی سینا
مشاوره رساله دکتری در رشته  تاریخ انقلاب اسلامی  با عنوان " مولفه های تأثیرگذار برهمگرایی مردم با نظام اسلامی در تاریخ انقلاب اسلامی " دانشگاه بوعلی سینا
مشاوره رساله دکتری در رشته  تاریخ انقلاب اسلامی  با عنوان" تحریف در مکتب سیاسی امام خمینی (ره) " دانشگاه بوعلی سینا
راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی   با عنوان"مطالعه تطبیقی آسیب شناسی فرهنگی انقلاب اسلامی از دیدگاه راهبران آن" دانشگاه بوعلی سینا
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد  در رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی   با عنوان" مطالعه تطبیقی صدور انقلاب در انقلاب اسلامی ایران و روسیه"
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد  در رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی   با عنوان "مفهوم منفعت ملی در گفتمان های سیاسی پس از انقلاب در  ایران
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد  در رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی   با عنوان" مهم ترین چالش های پیش و روی نظام سیاسی اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه "
راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد  در رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی   با عنوان "جایگاه رفاه گفتمان انقلاب  اسلامی "
راهنمایی  پایان نامه با عنوان در رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی   با عنوان "رابطه فساد و گرایش به غرب در حکوکت اسلامی از دیگاه امام و رهبری انقلاب اسلامی
مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد  در رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی   با عنوان"زمینه های گرایش به احزاب اسلام گرا در پیش از پیروزی انقلاب "
مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد  در رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی   با عنوان" تأثیر انقلاب اسلامی بر غرب ستیزی ملل مسلمان

ه) مقالات علمی ترویجی و علمی تخصصی

 
تأملی در توسعه  و هویت فرهنگی درایران معاصر  فصلنامه راهبرد یاس پاییز  1388
 
رابطه میان بسط رزق و طغیان  از منظر تفسیری فریقین ، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا  پاییز 92
فتنه از دیدگاه نهج البلاغه ، فصلنامه مطالعات تفسیری ، دانشگاه معارف اسلامی  ، شماره 4

ی) مقالات چاپ شده در همایش ها

چاپ مقاله در مجموعه مقالات همایش« سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه » با عنوان بررسی وجوه سیاسی کتاب
 
چهل حدیث امام خمینی» 1387
مقاله برتر در همایش 15 خرداد با عنوان « بازتفسیر از مفهوم عاشورا و انقلاب اسلامی » 1387
مقاله درهمایش الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت «بایسته های الگوی تعالی و پیشرفت» 1389
مقاله برتر در همایش دانشگاه تمدن ساز با عنوان « انقلاب اسلامی و احیاء تمدن اسلامی » 1386
مقاله در همایش پیامبر اعظم با عنوان « نقش قصی بن کلاب در تحولات اجتماعی  مکه در عصر بعثت»8913
مقاله در همایش نهج البلاغه و علوم انسانی با عنوان « ضرورت های ساده زیستی مدیران از نگاه نهج البلاغه »1390
 
مقاله در همایش نهج البلاغه و علوم انسانی  با عنوان «جایگاه حاکم در تربیت اسلامی » 1391
مقاله درهمایش مشروطیت با عنوان جایگاه پارادایم ترقی در انحراف مشروطیت بهار 96
مقاله درهمایش حیات طیبه به مثابه غایت تمدن نوین اسلامی سومین همایش تمدن نوین اسلامی
مقاله درهمایش مولفه های استحکام درونی قدرت ملی در اندیشه دفاعی رهبری انقلاب اسلامی دیدگاه های دفاعی رهبری ،تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای
مقاله درهمایش عوامل موثر بر شکل گیری پارادایم ترقی و انحراف مشروطیت در ایران،چهارمین همایش ملی مشروطیت
مقاله درهمایش رویکر قرآنی مرحوم  آقا نجفی به ویژگی های امام خمینی(ره) و رهبری انقلاب اسلامی ،کنگره حضرت آیت اله آقا نجفی همدانی
مولفه های سیاسی تمدن اسلامی  از منظر شهید صدر چهارمین همایش تمدن نوین اسلامی.

 
رتبه در جشنواره های  رتبه های کشوری و استانی

پژوهشگر نمونه گروه های معارف اسلامی سراسر کشور در سال 1390
پژوهشگر برتر گروه های معارف اسلامی سراسر کشور در سال 1395
پژوهشگر برتر گروه های معارف اسلامی سراسر کشور در سال 1396
پژوهشگر برتر گروه های معارف اسلامی سراسر کشور در سال 1397
پژوهشگر برگزیده گره علوم انسانی در استان همدان سال 1396
پژوهشگر برگزیده گره علوم انسانی در استان همدان سال 1397