امروز : 22 مرداد 1401

                                                                                                                                        

 1-مشخصات فردی:

نام  و نام خانوادگی:  دکتر جعفر هزار جریبی

دکتری تخصصی جامعه شناسی،دانشگاه اصفهان،1381

پست الکترونیکی: jafar_hezar@yahoo.com  

2- مقاله در مجموعه‌ها:

 

عنوان   مقاله

 

1ـ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی،استاد پایه36

 

2ـ تدریس دروس

 

3- نظریه های جامعه شناسی پیشرفته(دوره کارشناسی ارشد و دکتری)

 

4 روش تحقیق(دوره کارشناسی ارشد)

 

5ـ جامعه شناسی سیاسی(دوره کارشناسی ارشد و دکتری)

 

6ـ کارآفرینی

 

7ـ جامعه شناسی کار و شغل

 

8ـ آسیب شناسی اجتماعی(دوره کارشناسی ارشد)

 

9ـ زمینه ها و شیوه های همیاری

 

10ـ مردم شناسی فرهنگی(دوره کارشناسی ارشد)

 

11ـ شرایط فرهنگی و رفاه اجتماعی(دوره کارشناسی ارشد)

 

12-جامعه شناسی توسعه(دوره کارشناسی ارشد)

 

13ـ رفاه اجتماعی و مسائل اجتماعی ایران(دوره دکتری)

 

14ـ فرهنگ اسلامی و رفاه اجتماعی(دوره دکتری)

 

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمی ـ پژوهشی

 

1ـ هزارجریبی،جعفر،توسعۀ کارآفرینی و دانش آموختگان،مجلۀ علمی ، پژوهشی،فصلنامۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،شمارۀ پیاپی 30، سال نهم،شمارۀ چهارم،زمستان 1382

 

2ـ هزارجریبی،جعفر،بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان رشته های علوم انسانی،مجلۀ علمی،پژوهشی،نامۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران،شمارۀ پیاپی 23 جلد 11،شهریور1383

 

3ـ هزارجریبی،جعفر،بررسی نقش کارآفرینی درایجاد فرصت های اقتصادی،فصلنامۀ علمی،پژوهشی،پژوهشکدۀ امور اقتصادی،سال پنجم،شمارۀسوم،پاییز1384

 

4ـ هزارجریبی،جعفر،نیمۀ تاریک کارآفرینی،موانع و محدودیت ها،مجموعۀ مقالات چهل و هفتمین نشست رؤسای دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور،مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور،بهمن1381

 

5ـ هزارجریبی،جعفر،احتمالات یا امتناع عرفی شدن دین در ایران،مجموعۀ مقالات دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،بهمن 1383

 

6ـ هزارجریبی،جعفر،بررسی نقش زنان ایرانی در فرآیند کارآفرینی،مجلۀ پژوهشی دانشگاه اصفهان به دو زبان فارسی و انگلیسی،جلد 23 شماره 2،پاییز1386

 

7ـ هزارجریبی،جعفر و بلندیان،غلامحسین، درآمدی بر مفهوم شناسی آسیب امنیتی، فصلنامه مطالعات دفاع استراتژیک، دانشگاه عالی دفاع ملی،سال هفتم،شماره 27، پاییز1385

 

8ـ هزارجریبی،جعفر و بلندیان،غلامحسین،مطالبات نوین اجتماعی و ظرفیت سازی در امنیت داخلی کشورهای در حال توسعه،فصلنامه دفاع استراتژیک،دانشگاه عالی دفاع ملی،سال هشتم،شماره 29،بهار1386

 

9ـ هزارجریبی،جعفر،کارآفرینی و توسعه اقتصادی،فصلنامه توسعه انسانی،دانشگاه شهید چمران اهواز،سال دوم شماره 2، زمستان 1385

 

10ـ هزارجریبی،جعفر و متقی،علی،اثربخشی سازمانهای غیردولتی در بازپروری معتادان با رویکرد دارویی،فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی،دانشگاه علوم انتظامی،سال دوم،شماره اول،بهار1386

11ـ هزارجریبی،جعفر، بلندیان،غلامحسین،آستین فشان،پروانه،ارزشهای شناخت محیط در تدوین استراتژی،ماهنامه نگرش راهبردی،دانشگاه عالی دفاع ملی،سال هشتم،شماره 84ـ83،مهر و آبان 1386

12ـ هزارجریبی،جعفر،رویکرد نظری بر توسعه و امنیت عمومی،فصلنامه امنیت عمومی وزارت کشور،سال اول،شماره اول،زمستان1385

13ـ هزارجریبی،جعفر،جایگاه احساس در جامعه شناسی،مجلۀ علمی ـ ترویجی طلوع،دانشگاه آزاد اسلامی ،آذر1377

14ـ هزارجریبی،جعفر و آستین فشان،پروانه،عوامل اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر خیابانی شدن کودکان در استان تهران،جلد 28 شماره هفت مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان،1386

15ـ هزارجریبی،جعفر و قالیشورانی،رابطه ویژگی های جمعیتی(اجتماعی و اقتصادی)ورامین با امنیت عمومی،فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی،سال دوم،شماره سوم، دانشگاه علوم انتظامی،1386

16ـ هزارجریبی،جعفر و آستین افشان،پروانه،بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی،سال بیستم،شماره پیاپی 33، مجله علمی،پژوهشی جامعه شناسی کاربردی،دانشگاه اصفهان،بهار1388

17ـ هزارجریبی،جعفر و صفری شالی،رضا،بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی شهروندان،سال بیستم،شماره پیاپی 36، مجله علمی،پژوهشی جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان،زمستان 1388

18ـ هزارجریبی،جعفرو همکاران،بررسی ابعاد جامعه شناختی احساس امنیت اجتماعی و عوامل مؤثر برآن،فصلنامه امنیت عمومی ،شماره سوم و چهارم،پاییز و زمستان 1388

19ـ هزارجریبی،جعفر و همکاران،اثر حاشیه نشینی بر وقوع جرایم اجتماعی شهرستان کرمانشاه،فصلنامه علمی،پژوهشی مطالعات مدیریت انتظامی،سال چهارم،شماره اول،دانشگاه علوم انتظامی،1388

20ـ هزارجریبی،جعفر،کارآفرینی،مجموعه مقالات هشتمین سمینار انجمن مشاوره ایران،مشاوره شغلی و سازمانی،مؤسسه انتشارات بعثت،تهران ـ آبان 1388

21ـ هزارجریبی،جعفر، تبیین راهبردهای نوین جامعه محوری پلیس براساس نظریه جامعه شناسی احساس،فصلنامه علمی،پژوهشی انتظام اجتماعی،سال اول،شماره دوم،تابستان 1388

22ـ هزارجریبی،جعفرو آستین افشان،پروانه،بررسی عوامل اجتماعی،اقتصادی مؤثر برمیانگین سن ازدواج زنان در سه دهه گذشته 85 ـ 55، فصلنامه علمی ،پژوهشی،برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی،سال اول،شماره اول،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی 1381

23ـ هزارجریبی،جعفر،توسعه علوم انسانی از منظر کارآفرینی،فصلنامه علمی و پژوهشی،پژوهش در نظام های آموزشی،شماره هفتم،سال دوم،پاییز و زمستان 1388

24ـ هزارجریبی،جعفر،امنیت عمومی و کارآفرینی،فصلنامه علمی،پژوهشی امنیت پژوهی،سال هشتم،شماره27،پاییز 1388

25ـ هزارجریبی،جعفر و عباس پور،علیرضا،تأثیر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی برمیزان باروری زنان،فصلنامه علمی و پژوهشی ،پژوهش اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی رودهن شماره 6،سال سوم،بهار1389

26ـ هزارجریبی،جعفر و صفری شالی،رضا،بررسی رضایت از زندگی و جایگاه احساس امنیت درآن،فصلنامه علمی،پژوهشی انتظام اجتماعی،سال اول،شماره سوم،پاییز 1388

27ـ هزارجریبی،جعفر وصفری شالی،رضا،Investigation Rate of Hope for future and its Effective Factors among Young People(Survey among Young people in Qom City).Journal of Applied Sociology University of Ifahan,21th Year, Vol.39,No.3, Autumn 2010.ISSN 1735-000x.

28ـ هزارجریبی،جعفر،صفری شالی،رضا،بررسی مفهوم شادکامی اجتماعی و عوامل مؤثر برآن(مطالعه موردی در استان مرکزی)،فصلنامه علمی،پژوهشی،برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی،سال 2،شماره3،دانشگاه علامه طباطبایی،تابستان 1389

29ـ هزارجریبی،جعفروصفری شالی،رضا،بررسی عوامل مؤثر برارتکاب جرم(مطالعه موردی زندانیان استان مرکزی)،فصلنامه علمی،پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره46، پاییز1388

30ـ هزارجریبی،جعفر،کارآفرینی و اخلاق اسلامی،فصلنامه علمی،پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره47،زمستان 1388

1ـ هزارجریبی،جعفر،توسعۀ کارآفرینی و دانش آموختگان،مجلۀ علمی ، پژوهشی،فصلنامۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،شمارۀ پیاپی 30، سال نهم،شمارۀ چهارم،زمستان 1382

2ـ هزارجریبی،جعفر،بررسی میزان کارآفرینی دانش آموختگان رشته های علوم انسانی،مجلۀ علمی،پژوهشی،نامۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران،شمارۀ پیاپی 23 جلد 11،شهریور1383

 

3ـ هزارجریبی،جعفر،بررسی نقش کارآفرینی درایجاد فرصت های اقتصادی،فصلنامۀ علمی،پژوهشی،پژوهشکدۀ امور اقتصادی،سال پنجم،شمارۀسوم،پاییز1384

 

4ـ هزارجریبی،جعفر،نیمۀ تاریک کارآفرینی،موانع و محدودیت ها،مجموعۀ مقالات چهل و هفتمین نشست رؤسای دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی کشور،مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور،بهمن1381

 

5ـ هزارجریبی،جعفر،احتمالات یا امتناع عرفی شدن دین در ایران،مجموعۀ مقالات دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،بهمن 1383

 

6ـ هزارجریبی،جعفر،بررسی نقش زنان ایرانی در فرآیند کارآفرینی،مجلۀ پژوهشی دانشگاه اصفهان به دو زبان فارسی و انگلیسی،جلد 23 شماره 2،پاییز1386

 

7ـ هزارجریبی،جعفر و بلندیان،غلامحسین، درآمدی بر مفهوم شناسی آسیب امنیتی، فصلنامه مطالعات دفاع استراتژیک، دانشگاه عالی دفاع ملی،سال هفتم،شماره 27، پاییز1385

 

8ـ هزارجریبی،جعفر و بلندیان،غلامحسین،مطالبات نوین اجتماعی و ظرفیت سازی در امنیت داخلی کشورهای در حال توسعه،فصلنامه دفاع استراتژیک،دانشگاه عالی دفاع ملی،سال هشتم،شماره 29،بهار1386

 

9ـ هزارجریبی،جعفر،کارآفرینی و توسعه اقتصادی،فصلنامه توسعه انسانی،دانشگاه شهید چمران اهواز،سال دوم شماره 2، زمستان 1385

 

10ـ هزارجریبی،جعفر و متقی،علی،اثربخشی سازمانهای غیردولتی در بازپروری معتادان با رویکرد دارویی،فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی،دانشگاه علوم انتظامی،سال دوم،شماره اول،بهار1386

 

11ـ هزارجریبی،جعفر، بلندیان،غلامحسین،آستین فشان،پروانه،ارزشهای شناخت محیط در تدوین استراتژی،ماهنامه نگرش راهبردی،دانشگاه عالی دفاع ملی،سال هشتم،شماره 84ـ83،مهر و آبان 1386

 

12ـ هزارجریبی،جعفر،رویکرد نظری بر توسعه و امنیت عمومی،فصلنامه امنیت عمومی وزارت کشور،سال اول،شماره اول،زمستان1385

 

13ـ هزارجریبی،جعفر،جایگاه احساس در جامعه شناسی،مجلۀ علمی ـ ترویجی طلوع،دانشگاه آزاد اسلامی ،آذر1377

 

14ـ هزارجریبی،جعفر و آستین فشان،پروانه،عوامل اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر خیابانی شدن کودکان در استان تهران،جلد 28 شماره هفت مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان،1386

 

15ـ هزارجریبی،جعفر و قالیشورانی،رابطه ویژگی های جمعیتی(اجتماعی و اقتصادی)ورامین با امنیت عمومی،فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی،سال دوم،شماره سوم، دانشگاه علوم انتظامی،1386

 

  1. 16ـ هزارجریبی،جعفر و آستین افشان،پروانه،بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی،سال بیستم،شماره پیاپی 33، مجله علمی،پژوهشی جامعه شناسی کاربردی،دانشگاه اصفهان،بهار1388

 

23ـ هزارجریبی،جعفر،توسعه علوم انسانی از منظر کارآفرینی،فصلنامه علمی و پژوهشی،پژوهش در نظام های آموزشی،شماره هفتم،سال دوم،پاییز و زمستان 1388

 

24ـ هزارجریبی،جعفر،امنیت عمومی و کارآفرینی،فصلنامه علمی،پژوهشی امنیت پژوهی،سال هشتم،شماره27،پاییز 1388

 

25ـ هزارجریبی،جعفر و عباس پور،علیرضا،تأثیر عوامل اجتماعی ـ اقتصادی برمیزان باروری زنان،فصلنامه علمی و پژوهشی ،پژوهش اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی رودهن شماره 6،سال سوم،بهار1389

 

26ـ هزارجریبی،جعفر و صفری شالی،رضا،بررسی رضایت از زندگی و جایگاه احساس امنیت درآن،فصلنامه علمی،پژوهشی انتظام اجتماعی،سال اول،شماره سوم،پاییز 1388

 

27ـ هزارجریبی،جعفر وصفری شالی،رضا،Investigation Rate of Hope for future and its Effective Factors among Young People(Survey among Young people in Qom City).Journal of Applied Sociology University of Ifahan,21th Year, Vol.39,No.3, Autumn 2010.ISSN 1735-000x.

 

28ـ هزارجریبی،جعفر،صفری شالی،رضا،بررسی مفهوم شادکامی اجتماعی و عوامل مؤثر برآن(مطالعه موردی در استان مرکزی)،فصلنامه علمی،پژوهشی،برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی،سال 2،شماره3،دانشگاه علامه طباطبایی،تابستان 1389

 

29ـ هزارجریبی،جعفروصفری شالی،رضا،بررسی عوامل مؤثر برارتکاب جرم(مطالعه موردی زندانیان استان مرکزی)،فصلنامه علمی،پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره46، پاییز1388

 

30ـ هزارجریبی،جعفر،کارآفرینی و اخلاق اسلامی،فصلنامه علمی،پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره47،زمستان 1388

 

23ـ هزارجریبی،جعفر،توسعه علوم انسانی از منظر کارآفرینی،فصلنامه علمی و پژوهشی،پژوهش در نظام های آموزشی،شماره هفتم،سال دوم،پاییز و زمستان 1388

 

24ـ هزارجریبی،جعفر،امنیت عمومی و کارآفرینی،فصلنامه علمی،پژوهشی امنیت پژوهی،سال هشتم،شماره27،پاییز 1388

 

31ـ هزارجریبی،جعفر،بررسی و شناسایی عوامل مؤثر برموفقیت تعاونی ها،فصلنامه علمی،پژوهشی برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره 2 بهار1389

 

32ـ هزارجریبی،جعفر،کاربست نظریه بنیانی درشناخت دانش بومی،فصلنامه دانش بومی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره 1 زمستان 1390

 

33ـ هزارجریبی،جعفر،بررسی مقایسه رابطه بین ویژگی های کارآفرینی شاغلین سازمان(زن و مرد)ورضایت شغلی،مجله پژوهشی جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان،سال 21،شماره 40،زمستان 1389

 

34ـ هزارجریبی،جعفر،بررسی نظری در شناخت طبقه متوسط(با تأکید بر طبقه متوسط جدید)،فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره 50 پاییز 1389

 

35ـ هزارجریبی،جعفر،اعتماد اجتماعی و توسعه گردشگری،فصنامه علمی پژوهشی مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای دانشگاه اصفهان،سال دوم،شماره7،زمستان1389

 

36ـ هزارجریبی،جعفر،عوامل مؤثر برگرایش نوجوانان و جوانان پسرشهرستان کرج به مصرف موادمخدر،فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت انتظامی،دانشگاه علوم انتظامی،سال پنجم،شماره2،تابستان1389

 

37ـ هزارجریبی،جعفر،جنبش های اجتماعی به مثابه قدرت نرم،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت انتظامی،دانشگاه علوم انتظامی،سال پنجم،شماره3،پاییز1389

 

38ـ هزارجریبی،جعفر و مروتی،نادر،تأثیر نابرابری قومی برامنیت ملی،فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی،دانشگاه آزاد اسلامی سال دوم،شماره 4،پاییز1389

 

39ـ هزارجریبی،جعفر وباقری،یاسر،همکاری و ناهمکاری ایرانیان:فراتحلیل مقاله های فارسی موجود،فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره52،بهار1390

 

40ـ هزارجریبی،جعفرولهراسبی،سعید،بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان هویت جمعی،فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان،سال 22،شماره2،تابستان 1390

 

 41ـ هزارجریبی،جعفرو صفری شالی،رضا،بررسی تعامل دو مفهوم شهروندی و امنیت اجتماعی،فصلنامه علمی پژوهشی نظم و امنیت انتظامی،سال سوم،شماره 3،پاییز1389

 

42ـ هزارجریبی،جعفروامانیان،ابوالفضل،آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل مؤثربرآن،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعاتو پژوهشهای شهری و منطقه ای دانشگاه اصفهان،سال سوم،شماره 9،تابستان1390

 

43ـ هزارجریبی،جعفروصفری،ناصر،بررسی نقش سازمان و نهادهای دولتی در اجرای طرح های چهارگانه ارتقای امنیت اجتماعی،درشهرستان کرمانشاه،فصلنامه علمی پژوهشی ،پژوهش های اطلاعاتی وجنایی ،دانشگاه علوم انتظامی،سال هفتم ،شماره اولبهار1391

 

44ـ هزارجریبی،جعفر،احساس امنیت اجتماعی از منظر توسعه گردشگری،مجله علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،دانشگاه اصفهان،سال بیستم،شماره دوم،تابستان1390

 

45ـ هزارجریبی،جعفرو امین صارمی،نوذر،امنیت عمومی و مسائل اجتماعی درساخت ذهنی شهروندان،فصلنامه امنیت پژوهی دانشکده علوم و فنون فارابی،سال دهم،شماره 34،تابستان1390

 

46ـ هزارجریبی،جعفر و مروتی،نادر،عوامل مؤثر برشکل گیری اعتماد اجتماعی(مورد مطالعه:دانشجویان علامه طباطبایی و دانشگاه تهران)،فصلنامه علمی پژوهی برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی،سال سوم،شماره7،تابستان1390

 

47ـ هزارجریبی،جعفرو محبوبی منش،حسین،تأملی برچالش های تولید دانش با تأکید برارتباطات علمی بین سازمانی و اهمیت آن در ناجا،فصلنامه علمی پژوهشی نظم و امنیت انتظامی،سال سوم،دوره جدید شماه4،زمستان1389

 

48ـ هزارجریبی،جعفرو همکاران،تبیین احساس امنیت در بین شهروندان تهرانی(با تأکید بر نقش سرمایه اجتماعی)،فصلنامه علمی،پژوهشی انتظام اجتماعی،سال سوم،شماره 1 بهار و تابستان 1390

 

49ـ هزارجریبی،جعفر و آقابیگی،محمد،عوامل مؤثر برگزینش گروه مرجع در بین دانشجویان(مطالعه جامعه شناختی تغییر گروه مرجع دربین دانشجویان دانشگاه های اصفهان و صنعتی اصفهان)،فصلنامه علمی،پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره54 پاییز1390

 

50ـ هزارجریبی،جعفر،بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل مؤثربرآن(مطالعه موردی شهرتهران)،فصلنامه علمی،پژوهشی جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان،سال بیستم،شماره سوم،پاییز1390

51ـ هزارجریبی،جعفروصفری شالی،رضا،رفاه اجتماعی و عوامل مؤثربرآن(مطالعه موردی شهرتهران)،فصلنامه علمی،پژوهشی،پژوهش و برنامه ریزی شهری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،سال دوم،شماره پنجم،تابستان1390

52ـ هزارجریبی،جعفر،کرمی،مهرداد،برنامه ریزی راهبردی گردشگری در نواحی البرز مرکزی(مطالعه موردی روستای افجه استان تهران)،فصلنامه علمی،پژوهشی مسکن و محیط روستا،سال سی ام،شماره136،زمستان1390

53ـ هزارجریبی،جعفرو ارفعی عین الدین،رضا،اوقات فراغت و سلامت اجتماعی،فصلنامه علمی،پژوهشی برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی،سال چهارم،دانشگاه علامه طباطبایی،شماره10،بهار1391

54ـ هزارجریبی،جعفر و مردوخ روحانی،احسان،بررسی رابطه رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی در شهرسنندج،فصلنامه علمی،پژوهشی جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان،سال بیستم شماره پیاپی 45،بهار1391

55ـ هزارجریبی،جعفر و پیله وری،اعظم،شناسایی موانع اجتماعی دستیابی کارکنان زن بانک ملی شهرتهران به موقعیت های مدیریت،زن در توسعه و سیاست،مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران،دوره 10 شماره 2 تابستان 1391

56ـ هزارجریبی،جعفر و صفری شالی،رضا،بررسی پدیده اعتیاد مجازی دربین نوجوانان و جوانان استان قم،فصلنامه علمی،پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،شماره57 تابستان1391

57ـ هزارجریبی،جعفرو نجفی،ملک محمد،بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر برتوسعه گردشگری(با رویکرد جذب گردشگران خارجی)،مجله علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،دانشگاه اصفهان،دوره 23،شماره 3 پاییز1391

58ـ هزارجریبی،جعفروصابر،جعفر و ذاکری،حامد،بنیادها و ظرفیت های هویت اسلامی و هویت تجددی درگفتمان جهانی شدن،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی،سال13،شماره چهارم،پاییز1391

59-هزارجریبی،جعفروحامد، محبوبه،رابطه اعتماد اجتماعی و احساس امنیت در میان شهروندان تهرانی،فصلنامه علمی،پژوهشی برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی،سال چهارم،دانشگاه علامه طباطبایی،شماره12،پاییز1391

60-هزارجریبی، جعفر و وهابی، فرجام، عوامل موثر بر اقدامات ناجا در حوادث پس از انتخابات، فصلنامه علمی دانش امنیتی، سال اول، دانشکده علوم و فنون فارابی، شماره 1، پاییز1391

61- هزارجریبی، جعفر و محبوبی منش حسین ، تولید دانش انتظامی معطوف به ارتباطات علمی بین سازمانی در ناجا، فصلنامه علمی پژوهشی نظم و امنیت انتظامی ، شماره پیاپی 18، تابستان 1391

62-هزار جریبی، جعفر واکبری تبار ،علی اکبر وحسینی، سید مستجاد،فناوری اطلاعات وارتباطات(ICT) و رابطه آنها با رفاه اجتماعی،فصلنامه علمی ترویجی جامعه،فرهنگورسانه،شماره2،بهار1391

63-هزارجریبی،جعفر و یاری ،حامد،بررسی عوامل موثر بر نا کار آمدی تعاونی های مصرف در شهر کرمانشاه، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت، سال دوم شماره 8، زمستان 1391

64-هزارجریبی، جعفر و علیزاده اقدم،فیروزه،نقش تعیین کننده سرمایه های اقتصادی واجتماعی در نا امنی غذایی شهروندان (مطالعه موردی:شهروندان تبریزی)،فصلنامه جامعه شناسی اقتصادی وتوسعه ،دانشگاه تبریز، شماره دوم پاییز وزمستان 1391

65-هزارجریبی،جعفر و همکاران هیات علمی،سلامت معنوی،چا رچوب،محدوده، ومولفه های مبتنی بر آموزه های اسلام،فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی،سال پنجم ،دانشگاه علامه طباطبایی،شماره14بهار1392

66- هزارجریبی، جعفر و صفری شالی، رضا، گفتمان عدالت در لوایح برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 61 ، تابستان 1392

67-هزارجریبی، جعفر و همکاران، بررسی تاثیر میزان احساس رفاه اجتماعی بر میزان پای بندی به تعهدات شهروندی، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات رفاه اجتماعی ایران، انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران، سال اول، بهار1391

 

68-هزارجریبی، جعفر وکیشی پور،احمد علی،بررسی گفتمان های دموکراسی خواهی پس از انقلاب اسلامی در ایران،فصلنامه علمی پژوهشی توسعه اجتماعی،دانشگاه شهید چمران اهواز،دوره هفتم،شماره دوم پاییز1392

 

69-هزارجریبی،جعفر و یاری ،حامد،بررسی رابطه امنیت و اعتماد اجتماعی در میان شهروندان (مطالعه موردی ساکنان شهر کرمانشاه) فصلنامه علمی پژوهی پژوهش های راهبردی امنیت ونظم اجتماعی، سال اول ،شماره چهارم، بهار 1392
70-هزارجریبی،جعفروصفری شالی،رضا،تحلیل برنامه اجتماع محور پیشگیری از آسیب های اجتماعی بانوان، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های اطلاعاتی وجنایی، سال هشتم ، شماره دوم، تابستان1392

 

71-هزارجریبی،جعفروصفری شالی،رضا،نقش شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر ساختار خانواده (مطالعه در بین شهروندان استان تهران)،فصلنامه انتظام اجتماعی،سال پنجم،شماره چهارم ، زمستان1392

 

-72 هزارجریبی،جعفر وصادقی ،محسن،شکوفایی اندیشه های سی رایت میلز در پارادایم نوین جامعه شناسی،ماهنامه علمی ترویجی معرفت سال بیست وسوم، شماره سوم،خرداد1393

 

73ـ هزارجریبی،جعفر و موری احمدی،رویا،comparative study of child bearing culture and demographic control in marginalized and non-marginalized zones and its influencing factors in Ahwaz,Biosciences Biotechnology Reserch Asia, August 2014, Vol 11(2),845-853

 

74ـ هزارجریبی،جعفر وایرانمنش،محمد علی،studing the evolutionary trend of social security in islam and Iran(investigation of some of the custodian units of social security), A Journal of Multidisciplinary research Asia,June 2014,Vol 3,129-148

 

75ـ هزارجریبی،جعفرو مرادی،سجاد،نشاط اجتماعی وعوامل مرتبط با آن،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ملی،سال پانزدهم ،شماره چهارم، آذر1393

 

76-هزارجریبی،جعفروهمکاران،بررسی نیازها،علایق واولویت های دختران نوجوان شهر تهران،فصلنامه علمی،پژوهشی برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی،سال ششم،دانشگاه علامه طباطبایی،شماره18،بهار1393

 

77-هزارجریبی،جعفروهمکاران،بررسی عوامل موثر بر روند جامعه پذیری سیاسی دانشجویان در ج.ا.ا،فصلنامه علمی،پژوهشی،پژوهشهای راهبردی سیاست،سال سوم شماره 9 ،تابستان 1393

 

78-هزارجریبی،جعفروفراهانی حسن،

 

investigationthe social and political factors influencing on the emerging religious movements trends(case study:two movements of Eckankar and Llia Ramallah)International Journal of Acadmeic Research;Baku,Azerbaijan,March 2015,Vol 7,No 3,434-441

 

79- هزارجریبی،جعفر وغلامی ،محمد رضا،بررسی جامعه شناختی نظم انسجامی،فصلنامه علمی ،پژوهشی مطالعات مدیریت انتظامی،سال نهم،شماره 4،زمستان 1393

 

80- هزارجریبی، جعفر وصفری شالی، رضا،بررسی گفتمان عدالت حاکم بر مقوله تامین اجتماعی در دولت های پس از انقلاب اسلامی،فصلنامه علمی، پژوهشی برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی ،سال هفتم، دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 23 ،تابستان 1394

 

81- هزارجریبی،جعفرو فراهانی ،حسن،بررسی عوامل اجتماعی وسیاسی موثر بر گرایش به جنبش های نوپدید دینی (مطالعه موردی :جنبش اکنکار و ایلیا رام الله)،فصلنامه توسعه اجتماعی دوره 10، دانشگاه شهید چمران اهواز،شماره 1، پاییز 1394

 

82- هزارجریبی، جعفر وصفری شالی، رضا،بررسی چرایی دگرگونی های گروه مرجع در بین دانشجویان، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ در دانشگاه اسلامی،سال ششم ،شماره 1 ،بهار 1395

 

83- هزارجریبی، جعفر و فعلی ،جواد، احساس امنیت اجتماعی ورابطه آن با رضایت از زندگی، فصلنامه علمی،پژوهشی برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی،سال هفتم،دانشگاه علامه طباطبایی،شماره27،تابستان1395

 

- هزارجریبی، جعفر و اکبری تبار،علی اکبر،مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی مجازی در میان کاربران فارسی،انگلیسی و فرانسوی زبان شبکه های اجتماعی مجازی فیس بوک وگوگل پلاس، فصلنامه علمی،پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعی_ فرهنگی دوره 5شماره 1،تابستان1395

 

85- هزارجریبی، جعفر و صفری شالی ، رضا ،کاربست نظریه بنیانی در شناخت دانش بومی ، دو فصلنامه علمی،پژوهشی دانش بومی ایران ، دوره 2شماره 3،تابستان و پاییز 1394(چاپ زمستان1395)

 

86- هزارجریبی، جعفر و سید نقوی،میر علی وکولیوند، علیرضا، الگوی جانشین پروری فرماندهان ومدیران نیروی انتظا می جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه علمی ،پژوهشی ،پژوهشهای مدیریت انتظامی،سال 12 شماره 2 ،تابستان 1396

 

87- هزارجریبی، جعفر وارفعی مقدم ،عبدالمجید، جهانی شدن وتوسعه اجتماعی ایران در سه دهه گذشته بین سال های 1361-1391،فصلنامه علمی، پژوهشی،مطالعات توسعه اجتماعی ایران،دوره 7 شماره 2 ، بهار 1394

 

88- هزارجریبی، جعفر و سید نقوی،میر علی وکولیوند، علیرضا،  طراحی الگوی جانشین پروری فرماندهان ومدیران نیروی انتظا می جمهوری اسلامی ایران،فصلنامه علمی ،پژوهشی ،مدیریت منابع در نیروی انتظامی،دوره 5 شماره 19،پاییز 1396

 

89- هزارجریبی، جعفر و میرزایی ،رحمت ،خشونت و جنسیت (تجربه زیسته زنان ومردان شهرستان پاوه ) ،فصلنامه علمی ،پژوهشی ،توسعه انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز،دوره 12 شماره 2 ،زمستان 1396

 

90-Hezarjaribi, J., Entezari, A., & Niyyati, M. (2017). Divorce Trends in  Iran  between 2004-2013. Journal of History Culture and Art Research,Karabuk Uniersity 6(4), 1108-1122vol.6.No.4.september2017

 

91- Hezarjaribi, j., & Niyyati, M. (2017).Lifestyle and Divorce in Tehran City.International Jornal of Scientific Stady.Vol 5.Issue6. Online Issn : 2321-595x

 

92- هزارجریبی، جعفر وحامد، مهدیه، هویت قانونی وکودکان بدون شناسنامه،فصلنامه علمی پژوهشی بررسی مسایل اجتماعی ایران،دانشگاه تهران،سال نهم ، شماره اول، بهار وتابستان 1397

 

 هزارجریبی، جعفر و مرادی ،سجاد، درک شهروندان از معانی وتعاریف شادکامی (پژوهش کیفی در استان ایلام)، فصلنامه علمی،پژوهشی برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی،سال هشتم،دانشگاه علامه طباطبایی،شماره33،زمستان1396

 

- هزارجریبی، جعفر وکولیوند، علیرضا، جانشین پروری مدیران با تاکید بر استعداد یابی وشایستگی ،فصلنامه علمی ،پژوهشی ، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، شماره 23، دوره ششم ،پاییز 1397

 

95- هزارجریبی، جعفر و محمدی، یادگار، بررسی عوامل مرتبط با سبک زندگی(مورد مطالعه: جوانان 29-15 شهر مریوان) ،فصلنامه علمی ،پژوهشی ، جامعه شناسی سبک زندگی، شماره 9، بهار وتابستان 1396

 

 هزارجریبی، جعفر و سبحانی، بهمن، بررسیNEET ومولفه های زمینه ساز آن در ایران ،فصلنامه علمی ،پژوهشی ، برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، شماره 35، تابستان 1397

 

- هزارجریبی، جعفر ومرادی، سجاد، تحلیل عوامل واهبردهای موثر بر ارتقای شادکامی در استان ایلام ،فصلنامه علمی ،پژوهشی ، جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، شماره پیاپی 73، بهار 1398

 

- هزارجریبی، جعفر ونیتی، مریم، شناخت رابطه سبک زندگی برطلاق در زوجهای متقاضی طلاق در شهر تهران ،فصلنامه علمی ،پژوهشی ، فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال هشتم ،شماره 29، زمستان 1397

 

- هزارجریبی، جعفر و سبحانی، بهمن،راهبرد سیاستگذاری اشتغال جوانان در ایران، فصلنامه   علمی ،پژوهشی مطالعات راهبردی ورزش وجوانان، شماره 41 ، پاییز 1397

 

100- هزارجریبی، جعفر و معروفی، محسن و اسعد خانی،بررسی مشارکت شهروندان در برقراری نظم و امنیت شهری و عوامل مرتبط با آن، فصلنامه علمی ،پژوهشی پژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعی ایران سال هفتم، شماره پیاپی 22، شماره سوم، پاییز)1397) چاپ 1398

 

101- هزارجریبی، جعفر و سهیل سرو، محمد ،وهمکاران،سیاست های توسعه آموزش عالی وپیامد های آن بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها،، فصلنامه علمی ،پژوهشی راهبرد اقتصادی ، سال پنجم، شماره 19، ، زمستان)1395) چاپ شهریور 1398

 

102- هزارجریبی، جعفر وامامی غفاری، زینب، بررسی تحولات سیاست گذاری رفاهی مسکن در ایران (1398-1358) ،فصلنامه علمی ،پژوهشی ، برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، شماره 38، بهار 1398

 

-103هزارجریبی، جعفر و فعلی ، جواد وهمکاران ، نظام راهبرد های حمایت از مراقبان خانوادگی سالمندان  تهران در افق 1430 ،فصلنامه علمی ،پژوهشی ، برنامه ریزی رفاه وتوسعه اجتماعی، شماره 43، تابستان 1399

 

-104هزارجریبی، جعفر و سهیل سرو ،  محمد ، تحلیل سند بنیادین آموزش وپرورش ونقشه جامع علمی کشور با رهیافت گراندد تئوری ،فصلنامه علمی ،پژوهشی ، راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره پیاپی 36، پاییز 1399

 

- هزارجریبی، جعفر و ترکمان ، مهدی وهمکاران ، اولویت  وچالش های اطلاعاتی ناجا در مقابله با قاچاق مواد مخدر در دریا ،فصلنامه علمی ،پژوهشی ، علوم وفنون مرزی، دوره 10 شماره پیاپی 36، بهار 1400

 

- هزارجریبی، جعفر و ایرانمنش ، محمد علی وهمکاران، نقش موقوفات گنجعلی خان در ارتقای رفاه اجتماعی شهروندان کرمانی با رویکرد کاهش فقر ،فصلنامه علمی ،پژوهشی ، جغرافیای اجتماعی شهری، دوره 8 شماره پیاپی 18، بهار وتابستان 1400

 

- هزارجریبی، جعفر و فعلی ، جواد وهمکاران، رویکرد های تلفیقی حمایت خانواده تهرانی از سالمندان در افق 1430 ،فصلنامه علمی ،پژوهشی ، پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، دوره 5 شماره پیاپی 17، پاییز 1397 انتشار تابستان 1399

 

107- هزارجریبی، جعفر ، بررسی میزان نشاط اجتماعی بر مبنای پژوهشهای دانشگاهی ،فصلنامه علمی ،پژوهشی ، فرهنگ در دانشگاه اسلامی ، سال دهم، شماره 4، زمستان 1399

 

کتابها :

 

1ـ هزارجریبی،جعفر،کارآفرینی،چاپ اول،پژوهشکده امور اقتصادی،1383

 

2ـ هزارجریبی،جعفر،کارآفرینی،چاپ دوم، پژوهشکده امور اقتصادی،1386

 

3ـ هزارجریبی،جعفر،درآمدی برنسبت حکومت و مشروعیت، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری چاپ اول،زمستان 1387

 

4ـ هزارجریبی،جعفر،کارآفرینی،چاپ سوم،پژوهشکده امور اقتصادی،1387

 

5ـ هزارجریبی،جعفرو علیرضا عباس پور،روشها و مفاهیم آماری درتحقیقات اجتماعی،انتشارات کلک سیمین،1388

 

6ـ هزارجریبی،جعفر وصفری شالی،رضا،آناتومی رفاه اجتماعی ،انتشارات فرهنگ و جامعه، 1391

 

7- هزارجریبی، جعفر وقاسمی،سمیرا،کارآفرینی وتعاون، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی1395

 

طرحهای پژوهشی اتمام یافته:

 

1ـ هزارجریبی،جعفر،مجری طرح پژوهشی : الگوهای جذب مخاطب(پژوهش ملی)،سازمان صدا و سیما طی سالهای 79ـ78

 

2ـ هزارجریبی،جعفر،مجری طرح پژوهشی: نقش کارآفرینی درایجاد فرصت های اقتصادی،پژوهشکدۀ امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی،1383

 

3ـ هزارجریبی،جعفر، ناظر طرح پژوهشی: امکان سنجی افزایش پوشش تحصیلی به 30درصد طی برنامه چهارم توسعه(88ـ1384)،مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،1386

 

4ـ هزارجریبی،جعفر، همکار اصلی طرح پژوهشی: طرح تحول راهبردی نظام آموزش عالی کشور،معاونت آموزشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری با همکاری دانشگاه تربیت مدرس،1388

 

5ـ هزارجریبی،جعفر،مشاور علمی طرح: مطالعه روند شرکتهای تعاونی در سطح استان قم و ارائه الگو مناسب برای تقویت تعاونیها،سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم،1387

 

6ـ هزارجریبی،جعفر،مشاور علمی طرح: بررسی عوامل نشاط انگیز مثبت در بین جوانان قم و ارائه فرهنگ نشاط و امید دربین جوانان،استانداری قم،1388

 

7ـ هزارجریبی،جعفر،مشاور علمی طرح:بررسی وضعیت نشاط اجتماعی در شهرستانهای استان مرکزی و ارائه راهکارهای عملی تقویت آن،استانداری استان مرکزی،1388

 

8ـ هزارجریبی،جعفر، ناظر طرح پژوهشی: طرح جامع آموزش کارکنان سازمان بازرسی کل کشور،معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت منابع انسانی،سازمان بازرسی کل کشور،1389

 

9ـ هزارجریبی،جعفر،ناظر طرح پژوهشی: بررسی و ارائه سازوکارهای افزایش نشاط در جامعه،مرکز مطالعات،تحقیقات وآموزش وزارت کشور 1390

 

10ـ هزارجریبی،جعفر،همکاراصلی طرح پژوهشی:سنجش میزان سلامت معنوی  در ایران،انجمن علمی رفاه اجتماعی ایران،1391

 

11- هزارجریبی،جعفر،همکار اصلی ومشاور طرح پژوهشی: بررسی نفش شبکه های ماهواره ای فارسی زبان بر ساختار خانواده (مطالعه در استان تهران)، مرکز مطالعات، تحقیقات وآموزش وزارت کشور،1390

 

12- هزارجریبی،جعفر، ناظر طرح پژوهشی:اسلام سیاسی وبیداری اسلامی،صندوق حمایت از پژوهشگران وفناوران کشور،معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری،1391

 

13- هزارجریبی، جعفر، ناظر طرح پژوهشی:بررسی وتبیین جایگاه دولت در عرصه فرهنگی جا معه از نگاه لیبرالسیم واسلام، صندوق حمایت از پژوهشگران وفناوران کشور،معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری،1391

 

14- هزارجریبی، جعفر،مجری طرح پژوهشی:بررسی وتحلیل عوامل موثر بر روند جامعه پذیری سیاسی دانشجویان دولتی سراسر کشور و ارایه الگویی مطلوب برای این روند،صندوق حمایت از پژوهشگران وفناوران کشور،معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری،1392

 

15-هزارجریبی، جعفر، ناظر طرح پژوهشی: طرح ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان در سه حوزه فرهنگ اجتماعی، سیاسی و دینی (موج سوم)، موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1390

 

16-هزارجریبی، جعفر، ناظر طرح پژوهشی:بررسی گرایشهای فرهنگی دانشجویان ،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها،پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی،1391

 

17-هزارجریبی،جعفر،مجری طرح پژوهشی:بررسی چرایی دگرگونی های گروه مرجع د ر بین دانشجویان،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی،1393

 

18-هزارجریبی، جعفر، مجری طرح پژوهشی: رصد گرایشهای فرهنگی، اجتماعی وسیاسی دانشجویان،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی،1394

 

19-هزارجریبی،جعفر، مجری طرح پژوهشی: بررسی نگرش مردم نسبت به عملکرد دولت یاز دهم (مورد مطالعه: تهران بزرگ)،مرکز مطالعات راهبردی وآموزشی وزارت کشور،1394

20-هزارجریبی،جعفر، مجری طرح پژوهشی: بررسی روند اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ایران (قبل و بعد از انقلاب اسلامی ) ، مرکز  پژ وهشی مطالعات راهبردی توسعه،1395

21-هزارجریبی،جعفر، مجری طرح پژوهشی: بررسی مسایل اجتماعی ایران ، فراتحلیل مسایل : سرمایه اجتماعی،  اعتماد اجتماعی انسجام اجتماعی ، نشاط اجتماعی وهویت ملی، انجمن فلسفه ایران با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی،1398

22-هزارجریبی، جعفر ، ناظر طرح پژوهشی:آسیب شناسی مقالات فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی، پاییز 1399

23-هزارجریبی، جعفر ، ناظر طرح پژوهشی:آسیب شناسی مقالات فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی، پاییز 1399

24-هزارجریبی، جعفر ، ناظر طرح پژوهشی:آسیب شناسی مقالات فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی، پاییز 1399

25-هزارجریبی،جعفر، ناظر طرح پژوهشی: بررسی و ارتقاء کیفیت آموزش در دوران کرونا وپسا کرونا در دانشگاه ها و مراکز آموزشی، پژوهشی در کشور ، پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی، زمستان 1399

26-هزارجریبی،جعفر، ناظر طرح پژوهشی: بررسی تطبیقی وضعیت تدریس  دروس معارف اسلامی ودیگر رشته های علوم انسانی (دردوره شیوع  ویروس کرونا در فضای مچازی) ، پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی، بهار 1400

27-هزارجریبی،جعفر، ناظر طرح پژوهشی: وضعیت شناسی مسایل آموزش، پژوهشی وفرهنگی دانشگاه  وراهکار ها براساس تجربه زیسته مسئولین  واساتید در دوره کرونا وپسا کرونا ، پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی، تابستان 1400

راهنمایی،مشاوره و داوری رساله ها و پایان نامه ها:

  استاد مشاور رساله دکتری«نقش زنان در امنیت ملی با تأکید بر مؤلفه های اجتماعی و فرهنگی»،دانشجو آقای حسن خجسته باقرزاده،دانشگاه عالی دفاع ملی،مرداد 1383

2ـ استاد داور رسالۀ دکتری« تعیین راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در توسعۀ صنعت توریسم با رویکرد امنیتی»،دانشجو آقای حسن شیرازی،دانشکدۀ علوم و فنون فارابی،اسفند 1383

3ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی نظامهای مدیریتی جدید با تأکید بر وظیفۀ کنترل و نظارت:تحلیل مدل MC(Master of control)) در شبکۀ رادیویی فرهنگ»،دانشجو آقای آزاد مجیدی،دانشکدۀ صدا و سیما،1385

4ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در گرایش جوانان کرمانشاه به جذب در ناجا»،دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو،آقای مهراب بابایی نژاد،شهریور 1385

5ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل مؤثر برگرایش جوانان به گروه های خرده فرهنگی انحرافی سال 84 درشهر اصفهان»،دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو،آقای محمدرضا طاووسی،آذر1385

6ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«اثربخشی سازمانهای غیردولتی در باز پروری معتادان با رویکرد دارویی»،دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو،آقای علی متقی،زمستان 1385

7ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی تأثیر ورود سلاح غیرمجاز بر وقوع جرائم امنیتی استان لرستان»،دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو،آقای فریدون نصیری،پاییز 1386

8ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی نقش گروه ها و کاروان های مسلح موادمخدر برامنیت انتظامی استان سیستان و بلوچستان»،دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو،آقای علی اکبر عاکفی فر،زمستان1386

9ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی ویژگی های جمعیتی(اجتماعی و اقتصادی) ورامین و نقش آن در امنیت عمومی شهرستان»،دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو آقای سید محمد قالیشورانی،پاییز1386

10ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی تأثیر قاچاق سلاح برجرائم امنیتی استان همدان طی سالهای 1383 الی 1385»،دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو آقای محمدمهدی معالی،زمستان 1386.

11ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی شیوه های قاچاق کالا از مبادی رسمی استان سیستان و بلوچستان درسال 84»،دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو آقای عبدالحمید خاشی،زمستان 1386

12ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی تأثیر طلاق بر بزهکاری نوجوانان(جرم سرقت)دراستان آذربایجان غربی»،دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو آقای عبداله کرمی،بهار1378

13ـ استاد داور رساله دکتری«بررسی تهدید رسانه ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با مطالعه موردی رادیوهای بیگانه فارسی زبان»،دانشجو آقای حسین ساری،دانشگاه عالی دفاع ملی،شهریور 1385

 

14ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی عوامل اجتماعی مؤثر برجرائم خشونت آمیز جوانان ذکور همدانی(25ـ18)ساله» دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو آقای حمید کرمی،بهار1386

 

15ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«عوامل مؤثر بر سرقت های به عنف درکلانشهر کرج»،دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو آقای بخشعلی کامرانی صالح،اسفند 1386

 

16ـ استاد  داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل مؤثر بر تغییر نوع مواد مخدر مصرفی از سنتی به صنعتی»،دانشگاه علوم انتظامی،دانشجو آقای علیرضا توحیدیان،بهار1387

 

17ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«تأثیر عوامل اجتماعی بررضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی استان کردستان»،دانشجو آقای شیرکو بهمنی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،بهار1387

 

18ـ استاد راهنما رساله دکتری«تأثیر جنبش های نوین اجتماعی برامنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهبرد مدیریت آسیب با تأکید برشهرتهران»،دانشجو آقای غلامحسین بلندیان،دانشگاه عالی دفاع ملی،اسفند 1386

 

19ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«نقش حاشیه نشینی در بحران های اجتماعی،مطالعه موردی بحران سال 1385 تبریز»،دانشجو آقای محمدرضا خوش زرع،دانشگاه علوم انتظامی ،1387

 

20ـ استاد راهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی نقش پژاک در ایجاد ناامنی در استان آذربایجان غربی»،دانشجو آقای عادل گل آرا،دانشگاه علوم انتظامی،1387

 

21ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی جامعه شناختی رابطه حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی در شهرهمدان»،دانشجو آقای نصرالله پارسا زاده،دانشگاه علوم انتظامی،1387

 

22ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی تأثیرمرگ و میرکودکان بر باروری زنان در شهرتبریز»،دانشجو آقای علیرضا عباسپور،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،1387

 

23ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی میزان تأثیر عوامل اجتماعی در موفقیت تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) درحوزه های مرکزی و غرب تهران»،دانشجو آقای سعید عبدل،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،1387

 

24ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با عملکرد منابع انسانی سازمانهای رفاهی:سازمان تأمین اجتماعی»،دانشجو خانم ماندانا فناکار بحری،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1387

 

25ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی پدیده قومیت گرایی در بحران اردبیل،خرداد ماه 1385»،دانشجو آقای سیامک صادقی،دانشکده علوم انتظامی،1387

 

26ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی اثر حاشیه نشینی بر وقوع جرائم اجتماعی شهرستان کرمانشاه در سال1386»،دانشجو آقای فریبرز یوسفوندی،دانشگاه علوم انتظامی،1387

 

27ـ استادداور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی روند تغییرات شاخص توسعه انسانی در استان تهران از 1363 تا1385»،دانشجو خانم زهرا مرادی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1387

 

28ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی علل عدم تمایل مهاجرین و آوارگان افغانی ساکن در تهران بزرگ برای بازگشت به کشور متبوعه»،دانشجوآقای سهراب اردلان،دانشگاه علوم انتظامی،1387

 

29ـ استادداور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی کیفیت تحصیلی در میان دانشجویان شاغل و غیرشاغل دانشگاه  دانشگاه علامه طباطبایی»دانشجو آقای علیرضا سامانی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1387

 

30ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی عوامل مؤثر بر گرایش نوجوانان پسرشهرستان کرج به گروه های خرده فرهنگ جرم(با تأکید برموادمخدر)»،دانشجو آقای مهدی ترکمان، دانشگاه علوم انتظامی،1388

 

31ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی پیامدهای انتظامی خرید و فروش اشیاء عتیقه غیرمجاز دراستان گیلان در سال 1386»،دانشجو آقای علی شعبان زاده،دانشگاه علوم انتظامی،1388

 

32ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی پیامدهای اجتماعی وقف در استان قم»،دانشجو آقای سیف الله قنبری نیک،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1388

 

33ـ استادداور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل مؤثر بر قاچاق سلاح و مهمات درشهرستان ارومیه در سال 1386»،دانشجوآقای سلیمان امانیان،دانشگاه علوم انتظامی ،1388

 

34ـ استاد مشاور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رابطه پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و چگونگی گذراندن اوقات فراغت در بین دانشجویان(جوان 29ـ18سال)»،دانشجو آقای مجتبی تیبا،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،بهمن 1388

 

35ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی رابطه نحوه گذراندن اوقات فراغت و سلامت اجتماعی»،دانشجو آقای رضا ارفعی عین الدین،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،بهمن 1388

 

36ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« عوامل مؤثر برنگرش دانش آموزان راهنمایی شهرتهران نسبت به خوشبختی و رفاه اجتماعی»،دانشجو خانم پروانه جوانمردی قهدریجانی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،بهمن1388

 

37ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی رابطه رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی»،دانشجو آقای احسان مردوخ روحانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علامه طباطبایی،بهمن1388

 

38ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« نقش مطبوعات در ارتقای احساس امنیت اجتماعی»دانشجو آقای علی رحیمی،دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علامه طباطبایی،بهمن 1388

 

39ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی رابطه احساس امنیت و اعتماد اجتماعی در بین ساکنان شهرکاشان»،دانشجو خانم حنانه شفیعی فینی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،بهمن 1388

 

40ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«پوشش خبری سازمانهای غیردولتی درمطبوعات»،دانشجو خانم مریم رنجبران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،بهمن 1388

 

41ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«آیین ها و مناسک زنان وتحولات تاریخی آنها(پژوهشی درشهرتهران)»،دانشجو خانم فیروزه مهاجرشجاعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،بهمن 1388

 

42ـ استاد داور رساله دکتری«قنات توسعه پایدار درمناطق نیمه بیابانی ایران(مطالعه موردی روستاهای داوران و فردوسیه شهرستان رفسنجان)»،دانشجوآقای محمدمهدی فداکار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،مهر1388

 

43ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی رابطه بین ویژگی های کارآفرینی شاغلین سازمانی از رضایت شغلی به تفکیک جنسیت»،دانشجو  مریم ابراهیمی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،خرداد 1388

 

44ـ استادر داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت اجتماعی زنان در بین دانشجویان دختر دوره کارشناسی دو دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی علامه طباطبایی»دانشجو آقای نادر ارشدی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،خرداد 1389

 

45ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رابطه پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی و میزان احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان 18 تا 29 سال دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی»،دانشجو ابراهیم نوروزیان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،خرداد1389

 

46ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی تطبیقی عوامل مؤثر برمیزان مشارکت اجتماعی اعضای شرکت های تعاونی مصرفی فرهنگیان و صیادان ماهیان خاویاری شهرستان گمیشان»،دانشجو آقای شمس الدین شکاری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،خرداد 1389

 

47ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی میزان رضایت سالمندان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی استان تهران»،دانشجو خانم مژگان امیری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

 

48ـ استاد مشاوره رساله دکتری،«احساس امنیت سیاسی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن»،دانشجو جمال عرف، دانشکده علوم اجتماعی دانشکده علامه طباطبایی، 1389

 

49ـ استاد مشاوره رساله دکتری،« تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر مؤلفه های امنیتی و اجتماعی و ارائه مدل مناسب»،دانشجو اکبراسترکی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

50ـ استاد راهنما رساله دکتری،«بررسی تأثیر رسانه های جمعی بر خشونت های سیاسی دهمین انتخابات ریاست جمهوری»،دانشجو حسن فراهانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

51ـ استاد مشاور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی رضامندی سالمندان از زندگی گذشته و عوامل مؤثر برآن»،دانشجو طلعت قاسمی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

52ـ استاد مشاور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی عوامل مؤثر بر میزان گرایش روستاییان به صندوق روستایی»،دانشجو جواد اسلام دوست، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

53ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی مفاهیم رفاه اجتماعی(آزادی،برابری،عدالت،قدرت و حقوق)درمکاتب معتزله و اشاعره»،دانشجو امیدعلی نعمت پور، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

54ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی نقش مشارکت سازمانها و نهادهای دولتی در اجرای طرح های چهارگانه ارتقاء امنیت اجتماعی(شهرستان کرمانشاه)»دانشگاه علوم انتظامی،1388

 

55ـ استاد مشاور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی موانع اجتماعی دستیابی زنان به پایگاه های مدیریتی در بانکهای ملی شهرتهران»،دانشجو اعظم پیله وری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

56ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی راهبرد ارتقاء و تحکیم اعتماد به نفس ملی در ج.ا.ا.»،دانشجو علی چگینی، دانشگاه عالی دفاع ملی،1389

 

57ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی نقش مشارکت سازمانها و نهادهای دولتی دراجرای طرح های چهارگانه ارتقاء امنیت اجتماعی»،دانشجو ناصرصفری،دانشگاه علوم و فنون اطلاعات و آگاهی،1389

 

58ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رابطه گفتمان مذهبی با خشونت سیاسی درسطح قوم پشتون در افغانستان»،دانشجو محمد اسلم جوادی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

59ـ استادمشاور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«میزان بهره مندی کارکنان وزارت جهادکشاورزی از تسهیلات رفاهی و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری»دانشجو معصومه حاجی احمدی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

60ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان هویت جمعی در میان دانشجویان(18 تا 29 سال)»،دانشجو سعید لهراسبی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

 

61ـ  استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«نقش مطبوعات درتقویت یا تهدید امنیت ملی(با تکیه برگزینش خبری روزنامه نگاران شش روزنامه دولتی و غیردولتی کشور)»،دانشجو کامران عرفانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

62ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی نقش قاچاق سوخت در تصادفات محورهای برون شهری استان سیستان و بلوچستان در سال 87 و 88»،دانشجو محمدرضا عباسی،دانشکده علوم و فنون راهور دانشگاه علوم انتظامی،1389

 

63ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل فردی مؤثر بر کارایی کارکنان پایور فرماندهی انتظامی تهران بزرگ سال1388(جامعه آماری،روسای کلانتریها)»،دانشجو عبدالرضا امیدی،دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی،1389

 

64ـ  استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت اجتماعی زنان در بین دانشجویان دختر دوره کارشناسی دو دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی»،دانشجو نادر ارشدی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

65ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«امکان سنجی استفاده از رویکرد پارک علم وفناوری در توسعه منطقه ای،نمونه موردی:استان همدان»،دانشجو سروناز حسین رضوی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

 

66ـ استاد داور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی رابطه بین ارزشهای اخلاقی زناشویی و عشق رمانتیک»،دانشجو سیمین ویسی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

67ـ استاد مشاور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی میزان اثرات یارانه مستقیم و غیرمستقیم بر رفاه اجتماعی»،دانشجو حکیمه بابامحمدی اسدی آبادی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی1389

 

68ـ  استاد مشاور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی میزان بهره مندی کارکنان وزارت جهاد و کشاورزی از تسهیلات رفاهی و رابطه آن با کیفیت زندگی کاری»دانشجو معصومه حاجی احمدی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

 

69ـ استاد داور رساله دکتری،« تبیین نظریه(جمع) در مردم سالاری دینی»،دانشجو محمدرضا مرندی،دانشکده علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)،1389

 

70ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بازتاب اجرای طرح امنیت اجتماعی در مطبوعات»،دانشجو آرزو دژبانی ، دانشکده علوم و فنون دانشگاه انتظامی،1389

 

71ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی رابطه بین اخلاق کار و کیفیت زندگی»،دانشجو معصومه زارع، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

 

72ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر اقدام به طلاق در 5 سال اول زندگی مشترک»،دانشجو هانیه قاسمی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

73ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«تحلیل گفتمان حاکم بر روشنفکری ایران از آغاز عصرناصری تا به قدرت رسیدن رضاخان»دانشجو یاسرمحمدخانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

74ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل اجتماعی مؤثر برناکارآمدی تعاونیهای ایران(مطالعه موردی تعاونیهای استان کرمانشاه)»،دانشجوآقای حامد یاری،مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1389

75ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی تأثیر ورزش همگانی برسلامت اجتماعی زنان خانه دار منطقه 16 تهران»،دانشجو خانم هاجر سخاوتی،مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1389

76ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بررضایت شغلی کارکنان شهرداری و ارائه راهکارهای لازم برای ارتقای آن(مطالعه ای درباره کارکنان شهرداری اصفهان)»دانشجو خانم محبوبه مهرابی، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1389

77ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی میزان اهمیت به مقولات مختلف رفاه اجتماعی در دولت های هشتم و نهم سیدمحمدخاتمی و محموداحمدی نژاد(بررسی مقایسه ای براساس قانون بودجه سالانه)»دانشجو آقای جوادعلی جمال، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

78ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک در بخش تعاون»،دانشجو خانم فریده موسوی، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

79ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل مرتبط با میزان کارآفرینی در بین دبیران منطقه آموزش و پرورش پاکدشت»،دانشجو خانم اعظم اشتیاقی جو، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1389

80ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی الگوی رفاهی در قرآن کریم»،دانشجو خانم الناز دیانت فر، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

81ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی موانع اجتماعی ـ فرهنگی اشتغال زنان در شهر ایلام و ارائه راهکارها»،دانشجو خانم سرور اسمعیلی، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

82ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«نقش برنامه ریزی ناحیه ای در رفاه اجتماعی(با تأکید بر شهر زنجان)»،دانشجو آقای حمید قره باغی، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

83ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی رابطه ای رفاه اجتماعی با مشارکت اجتماعی و اقتصادی(باتأکید بر شهرزنجان)»،دانشجو آقای امیراصلان هاشمی، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

84ـ استادمشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«مقاصد ونیات،نذرکنندگان نسبت به نتایج رفاهی نذر»،دانشجو آقای علیرضا لطفی قهرمانلو، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

85ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی میزان رضامندی شغلی استفاده کنندگان از تسهیلات اشتغال صندوق مهرامام رضا(ع)(مطالعه ای درمنطقه کهکیلویه)» دانشجو آقای سیدمجید بایگانی، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

86ـ استادراهنما  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی میزان سرمایه اجتماعی برسلامت روانی و اجتماعی معلمان شهرهمدان»،دانشجو اسدالله مهری،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

87ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی عدالت اجتماعی از دیدگاه تشیع»،دانشجو خانم فهیمه غفاری، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

88ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی سیاست یارانه ای در ایران در دوره انقلاب با تأکید بر طرح هدفمند کردن یارانه»،دانشجو خانم بهاره امینی، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

89ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«ارزیابی خدمات رفاهی شهرداری تهران در فضای مجازی ازمنظر شهروندان تهران و عوامل مرتبط با آن»،دانشجو خانم زهره نصیری، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1389

90ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی کیفیت زندگی مردم نکا و عوامل مؤثربرآن» دانشجو آقای قاسم حیدری،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

91ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و احساس امنیت در میان شهروندان تهرانی»،دانشجو خانم محبوبه حامد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

92ـ استادمشاور  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی دیدگاه های پیرامون همکاری و ناهمکاری در ایران»،دانشجو آقای یاسرباقری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

93ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«رابطه بین اعتماد اجتماعی و طرح هدفمند سازی یارانه ها(مطالعه ای درمیان مستمری بگیران بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی شهرتهران)»،دانشجو آقای رضادهقان زاده، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

94ـ استادمشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل مؤثر برمیزان گرایش روستاییان به صندوق روستایی»،دانشجو آقای جواد اسلام دوست، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

95ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«تحلیل نقش بخش خصوصی درتوسعه اقتصادی،اجتماعی منطقه ای ایران»،دانشجو خانم مهین مهدوی شمس آبادی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

96ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رضا مندی سالمندان از زندگی گذشته و عوامل مؤثر برآن»،دانشجو خانم طلعت قاسمی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

97ـ استادمشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رابطه هویت جمعی با میزان احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان تهرانی منطقه8»،دانشجو آقای فرهاد ترکاشوند، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

98ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی نگرش شهروندان نسبت به طرح هدفمند کردن یارانه ها»دانشجو آقای سید محمدبساطیان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

99ـ استاد راهنمای رساله دکتری«ارتباطات علمی بین سازمانی ناجا و تولید دانش انتظامی»،دانشجو آقای حسین محبوبی منش، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

100ـ استاد راهنما رساله دکتری«رویکرد جدید جنبش های اجتماعی(بررسی تحولات جنبش های اجتماعی کارگری سه دهه اخیر ایران»،دانشجو آقای نوذر امین صارمی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

101ـ استاد مشاور رسالۀ دکتری«طراحی الگوی مطلوب شبکه تلویزیونی خبر 24ساعته برون مرزی»،دانشجو آقای اردشیر زابلی زاده، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

102ـ استاد داور رساله دکتری«نقش تلویزیون در پشتیبانی و هدایت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»دانشجو آقای داود دعاگویان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

103ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل مؤثر بر فرهنگ فقر(مطالعه ای در سه روستای شهرستان بابل)»دانشجو خانم سیده الهام مرتضوی امیری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

104ـ  استاد مشاورساله دکتری«بازخوانی و واکاوی سیاست قومی در مهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با دوران پهلوی دوم»،دانشجو آقای جواد جهانگیرزاده، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

 

105ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل مؤثر برناکارآمدی تعاونیهای مصرف(مطالعه موردی تعاونیهای مصرف شهر کرمانشاه)»، دانشجو آقای حامدیاری،مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1390

 

106ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری و ارائه راهکارهای لازم برای ارتقاء آن(مطالعه ای درباره کارکنان شهرداری اصفهان)»دانشجو خانم محبوبه مهرابی نیاسر، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1390

 

107ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی میزان اولویت مقولات مختلف رفاه اجتماعی در دولت های هشتم و نهم با تأکید برقانون بودجه سالانه کشور»،دانشجوآقای جواد علی جمال، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1390

 

108ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ سازمانی بر یادگیری کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی استان مازندران»،دانشجو آقای علیرضا قهرمانلو، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1390

 

109ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«امکان سنجی توسعه تجارت الکترونیک دربخش تعاون»،دانشجو خانم فریده موسوی، مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1390

 

110ـ استادمشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«روند ظرفیت های گردشگری استان کردستان در سه دهه گذشته و پیامدهای آن(مورد مطالعه شهر سنندج)»دانشجو خانم ثریا قاضی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

 

111ـ استادمشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی تطبیقی کارشایسته در بین کارگران و کارمندان»،دانشجو خانم مژگان حقی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

 

112ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی شیوه های فرزند پروری با میزان سلامت اجتماعی فرزندان در دبیرستانهای شهر شیراز»دانشجو خانم فاطمه کدخدایی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

 

113ـاستاد راهنما رساله دوره دکتری«بررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری در ایران(با رویکرد جذب گردشگران خارجی)»،دانشجو آقای ملک محمدنجفی،دانشگاه پیام نور،1390

 

114ـ استاد مشاور رساله دوره دکتری«بررسی رابطه بین اعتماد مردم به تلویزیون و احساس امنیت»دانشجو آقای محمدرضا نادرپور، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

 

115ـ استاد داور رساله دوره دکتری«رسانه های جدید و مخاطبان تلویزیون: کاربرد رسانه های جدید و رابطه آن با انتظارات مخاطبان جوان(شهرتهران)ازتلویزیون جمهوری اسلامی ایران»،دانشجو خانم سهیلاچگینی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

 

116ـ استاد داور رساله دوره دکتری « عوامل مرتبط با انواع قوم گرایی در میان کردهای ایران»دانشجو آقای حسین محمدزاده، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

 

117ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«پدیده شرکت های هرمی و راهکارهای پیشگیرانه و مقابله ای ناجا با آن»،دانشجو آقای علیرضا مرزبانی،دانشگاه علوم انتظامی،1390

 

118ـ استاد مشاور پایان نامه  دوره کارشناسی ارشد«گفتمان عدالت اجتماعی در اندیشه امام خمینی (ره)»،دانشجوخانم فهیمه غفاری،مرکز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1390

 

119ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«بررسی رابطه بین میزان احساس بهره مندی از رفاه اجتماعی با میزان پایبندی به تعهدات شهروندی در بین شهروندان شهر مشهد»،دانشجو آقای حامد ذاکری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

 

120ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«بررسی دیدگاه های اخلاقی در میان آراءصاحبنظران اندیشه های بازار آزاد و رفاه اجتماعی»،دانشجو خانم فاطمه پارسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390.

 

121ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«شهروندی در خطبه های نهج البلاغه»،دانشجو خانم خدیجه محمدی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

 

122ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«بررسی میزان تأثیر عوامل اقتصادی اجتماعی بر سرمایه اجتماعی(مطالعه موردی درباره کارکنان سازمان هوافضا وابسته به وزارت دفاع)»،دانشجو آقای رضا ساکی، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1390

 

123ـ استاد داور رساله دوره دکتری،«علت نهادینه نشدن احزاب سیاسی در ایران(از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی)»،دانشجو آقای محمدعلی کریمی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

124ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«رابطه کارآفرینی سازمانی و رضایت شغلی(مورد مطالعه:شرکت سایپا یدک)»،دانشجو خانم اکرم اعظمی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

125ـ استاد داور رساله دوره دکتری،«نقش مدیریت ارتباطات اثربخش در صنعت خودروسازی ایران و ارائه مدل مناسب» دانشجو آقای حمیدرضا مهرعلی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

126ـ استاد داور رساله دوره دکتری«بررسی تطبیقی پوشش خبری شبکه تلویزیونی فراملی ازکشورهای اسلامی و جهان»،دانشجو آقای محسن سلسله، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

127ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«بررسی تغییرات زمانی و تفاوت های گروهی کودکان کار در شهرستان مریوان»،دانشجو خانم سروش کریمی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

128ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«مؤلفه های فرهنگ از دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری»،دانشجو خانم حمیده طائب، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1389

129ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«بررسی تطبیقی روند تغییرات نرخ و علل طلاق در شهرتهران»،دانشجو آقای جواد سیاهکارزاده، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

130ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«بررسی سلامت اجتماعی بر کیفیت زندگی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور مشکین شهر»،دانشجو خانم خدیجه رجایی،مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1390

131ـ استادراهنماپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی ورزش همگانی برسلامت اجتماعی زنان خانه دار منطقه16 تهران»،دانشجو خانم هاجر سخاوتی، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1390

132ـ استادمشاورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی موانع اجتماعی،فرهنگی اشتغال زنان در شهر ایلام و ارائه راهکارها»،دانشجو خانم سرور اسماعیلی، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1390

133ـ استادداور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی موانع برنامه ریزی جهت نهادینه کردن ورزش بانوان در ایران»،دانشجو خانم محدثه صادقی، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1390

134ـ استادراهنماپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی میزان اولویت مقولات مختلف رفاه اجتماعی در دولت های هشتم و نهم با تأکید بر قانون بودجه سالانه کل کشور»،دانشجو آقای جواد علی جمال، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1390

135ـ استادمشاورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«گفتمان عدالت اجتماعی در اندیشه امام خمینی(ره)»دانشجو خانم فهیمه غفاری، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1390

136ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی مفاهیم اجتماعی در قرآن»،دانشجو خانم الناز دیانت فر، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1390

137ـ استادراهنماپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان شهرداری(شهرداری اصفهان)» دانشجو خانم محبوبه مهرابی نیاسر، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1390

138ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی نقش جامعه ی شبکه ای بر روی هویت اجتماعی جوانان(مطالعه موردی شهراصفهان)»،دانشجو خانم مریم عابدی،مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1390

139ـ استادداورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«فرهنگ سیاسی دانشجویان و عوامل مؤثربرآن(مطالعه موردی دانشگاه کردستان)»،دانشجو آقای حمید سرشار، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

140ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی فنی کارکنان شرکت شهرک های صنایع کوچک شهرکرمان»،دانشجو خانم منیره بلوچی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

141ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«مؤلفه های فرهنگ ازدیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری»،دانشجو خانم حمیده طائب، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

 

142ـ استادداور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«قومیت و باروری(باتأکید بر باروری افتراقی اقوام شهر اهواز)»،دانشجو آقای علی غزلاوی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

 

143ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان بهزیستی استان البرز و عوامل مؤثر برآن»،دانشجو خانم فرزانه رادفر، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

 

144ـ استاد داور رساله دوره دکتری« گرایش به دموکراسی و عوامل اجتماعی آن»،دانشجو خانم سمیه شالچی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1390

 

145ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«عوامل مؤثر بر اقدامات ناجا در حوادث تهران بزرگ سال88،مطالعه موردی قانون و رسانه»،دانشجو آقای فرجام وهابی،دانشکده علوم و فنون فارابی،1391

 

146ـ استادداور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی فرهنگیان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک کرج نسبت به میزان اثربخشی برنامه های رفاهی»،دانشجو آقای سیروس نظری پور، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1391

 

147ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«رابطه پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی زنان و احساس امنیت آنان(مطالعه زنان متأهل شهرشیراز)»،دانشجو خانم اشرف امینی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

 

148ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« تأثیر موقعیت شغلی برسبک زندگی زنان شاغل در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی»،دانشجو خانم معصومه اعظمی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

 

149ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رابطه بین میزان احساس بهره مندی از رفاه اجتماعی با میزان پایبندی به تعهدات شهروندان شهرمشهد»،دانشجو آقای حامد ذاکری خلیل آبادی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

 

150ـ استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی نیازها و اولویت های کاربرن در بهره مندی از خدمات رفاهی فضای مجازی(مطالعه تطبیقی کاربران فضای مجازی و غیرکاربران شهرداری منطقه 22 تهران)»،دانشجو خانم زهره نصیری، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1391

 

151ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی مفهوم شهروندی درنامه های نهج البلاغه»،دانشجو آقای جواد خسروی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

 

152ـ استاد داور رساله دوره دکتری«موانع و مقدورات شکل گیری دولت توسعه خواه در ایران در دوره جمهوری اسلامی»،دانشجو آقای علیرضا کاهه،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،1391

 

153ـ استادمشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل ایجاد کننده استرس شغلی کارکنان ادارات بهزیستی استان خراسان شمالی»،دانشجو آقای سعید اقبالی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

 

154ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،« بررسی عوامل مرتبط با نگرش جوانان شهرکرمان به عدالت اجتماعی»، دانشجو آقای امیر سلطانی بناوندی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

 

155ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی تأثیرقانون هدفمندی یارانه ها بر رفاه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی(شعبه 2کرج)»،دانشجو آقای علی آبتین، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

 

156ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«رابطه میزان دینداری و میزان کیفیت زندگی دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه تهران»،دانشجو خانم ربابه عابدی ثمرین، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

 

157ـ استادداور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«بررسی میزان تأثیرگذاری کارآفرینی اجتماعی برارتقاء کیفیت زندگی(با تأکید برزنان سرپرست خانوار تحت پوشش مؤسسه مهرآفرین پناه عصر)»،دانشجو آقای مجید سجادی قیداری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

 

158ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،«نقش رادیوهای برون مرزی درتوسعه سیاسی افغانستان:بررسی نگرش دانشجویان بلخ نسبت به رادیو بی بی سی،رادیو دری،صدای آلمان و رادیو صدای آزادی)»،دانشجو آقای غلام قادرسکندری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

 

159ـ استادمشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«روند ظرفیت های گردشگری استان کردستان در سه دهه گذشته و پیامدهای آن(مورد مطالعه شهر سنندج)»،دانشجو خانم ثریا قاضی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

 

160ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد« بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان تهرانی»دانشجو خانم الهام فاروقی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

 

161ـ استادداور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل مؤثر بر توانمندی زنان حاشیه نشین شهرتبریز»،دانشجو خانم رقیه لطفی سیلابی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

 

162ـ استادمشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رفاه اجتماعی با مشارکت اجتماعی و اقتصادی با تأکید بر شهر زنجان»،دانشجو آقای امیرارصلان هاشمی، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1391

 

163ـاستاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی میزان اعتماد کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی و عوامل اجتماعی مؤثر برآن»،دانشجو خانم هانیه محمدجعفر، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی، 1391

 

164ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«فرآیند توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)»،دانشجو آقای جعفر بهاری قره گز، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

165ـ استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی میزان ناامنی غذایی و عوامل مؤثر برآن(مطالعه در مورد شهروندان بالای 15 سال شهر تبریز)»،دانشجو خانم فیروزه علیزاده اقدم، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

166-استادراهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی»،دانشجو خانم مریم عباسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

167- استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«رویکردهای میراث فرهنگی در سیاست های فرهنگی جمهوری اسلامی»،دانشجو خانم مریم زارع شیبانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

168- استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«نقد و بررسی  راههای  رسمی کاهش فقر در استان گیلان مطالعه موردی(طرح خودکفایی کمیته امداد خمینی ره)»،دانشجو خانم لیلا مومنی کلشتری، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1391

169-استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رابطه بین سطح کیفیت زندگی و میزان عملکرد کارکنان شاغل در بیمارستان فیاض بخش تهران»،دانشجو خانم لیلا صفری، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1391

170- استاد داور رساله دوره دکتری« بررسی عواملموثر بر همبستگی ملی در بین قومیت های ایران: مطالعه هژمونی سیاسی»دانشجو آقای محمدرضا غلامی شکارسرایی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

171- استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی و مقایسه میزان کیفیت زندگی و عوامل موثر برآن در بین جانبازان شیمیایی و افراد عادی»دانشجو آقای فردین محمودی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

172- استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«زبان و رسانه های جمعی(مطالعه موردیسایت bbcو voA در مورد بازنمایی اخبار و مطالب مربوط به تحریم های بین المللی علیه ایران)»دانشجو آقای یداله قدرتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

173- استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل فردی و سازمانی موثر بر نرخ مشارکت کارکنان شرکت صنایع هواپیما سازی ایران در حوزه ی تعاونی مصرف کنندگان»،دانشجو آقای سعید اصلانی افوسی، مرکز نیمه حضوری و تخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1391

174- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رابطه سرمایه اقتصادی خانواده با میزان دینداری جوانان(مطالعه موردی شهر تهران)»دانشجو خانم پریسا اسدی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1391

175- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«مقایسه توانمندی ها و ویژ گی های کار آفرینی بین دانشجو یان دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی»دانشجو خانم جمیله فرخ شوره دل،مرکز نیمه حضوری وتخصصی آزاد دانشگاه علامه طباطبایی،1392

176- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل موثر بر سطوح کارآفرینی زنان شاغل: شرکت سایپا» دانشجو خانم پانته آ قدریان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

177- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه محله های شهر اراک»،دانشجو آقای روح اله مرادی ،پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبا یی،1392

178- استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی تاثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر رفاه (مادی وغیر مادی)خانوارهای ساکن شهرستان کاشان،دانشجو خانم حمیده بهنام فرد،پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

179- استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل فرهنگی موثر بر موفقیت وعدم موفقیت تعاونی های تولید کشاورزی کهکیلویه» دانشجو خانم حکیمه آهسته،پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبا یی،1392

180- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی تا ثیرات اجتماعی احداث سرای محلات بر رفاه مراجعین به سرای محله (مطالعه موردی محله سر آسیاب دولاب ،منطقه14 شهرداری تهران)»،دانشجو هادی مسعودی،پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

181- استاد داور رساله دوره دکتری«تاثیر عوامل فرهنگی واجتماعی( سبک زندگی) بر خواست دگرگونی سیاسی ،دانشجو آقای جواد طباخی ممقانی،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

182- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«مطالعه تطبیقی میزان سلامت اجتماعی دانشجویان پسر خوابگاه ورامینی دانشگاه علامه طباطبایی ودانشجویان غیر خوابگاهی وعوامل موثر برآن»دانشجو]قای حمید رضا اسکندریان، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

183- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«عوامل موثر بر موفقیت زنان کارآفرین» دانشجو خانم مرضیه فرخی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

184- استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«ارزیابی تاثیرکارآفرینی روستایی در توسعه روستای کندلوس ومنطقه پیرامون»دانشجو آقای محمد احسان زهتابی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

185- استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عملکرد برنامه های خصوصی سازی در شرکت های بیمه، مطالعه موردی البرز وآسیا»دانشجو خانم زهرا عبدالملکی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

186- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«جامعه مدنی وجامعه هجری با جامعه مجازی» دانشجوآقای حسام الدین حائری زاده، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

 

187- استاد مشاور رساله دوره دکتری«احساس امنیت سیاسی وعوامل اجتماعی مرتبط با آن در بین نخبگان سیاسی کشور» دانشجو آقای جمال عرف، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

 

188-استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«گونه شناسی فرهنگ سیاسی نخبگان دوران مشروطه»دانشجو آقای صابر جعفری کافی آباد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

 

189-استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«احساس عدالت و رابطه آن با گرایش سیاسی(مطالعه موردی شهر تهران) »دانشجو خانم رزیتا لطفی جبلی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

 

190-استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی توسعه پایدار روستایی در ناحیه روستایی سرطرحان کوهدشت لرستان»دانشجوآقای بهرنگ محمدی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

 

191- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی رابطه سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و سبک زندگی»دانشجو خانم فاطمه گنجگلی شراهی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

 

192-استاد راهنما رساله دوره دکتری«بررسی گفتمان عدالت اجتماعی در دولت های بعد از انقلاب اسلامی »دانشجو آقای رضا صفری شالی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

 

193- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«پیامد های اجتماعی طرح هدفمندسازی یارانه ها برروی شهروندان تهرانی»دانشجو خانم سمانه حکیم شاه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

 

194- استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی وارشد«کیفیت زندگی شهروندان شهر تهران وعوامل اجتماعی موثر برآن»دانشجو خانم صنم بدیعی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

 

195-استاد داورپایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل موثر بر میزان احساس امنیت اجتماعی وراههای افزایش آن در بین زنان شهر تهران»دانشجو خانم معصومه سعیدا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

 

196-استاد راهنما رساله دوره دکتری«بررسی گفتمان های دموکراسی خواهی در انقلاب اسلامی» دانشجو آقای احمد علی حسابی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1392

 

197ـ استادمشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«عوامل موثر بر عرفی گرایی جوانان شهر اصفهان» دانشجو نرگس عربی،پردیس دانشگاه علامه طباطبایی،1393

 

198ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«رابطه بین سبک زندگی ومیزان سلامت اجتماعی، مطالعه  موردی کارمندان شعبه9 سازمان تامین اجتماعی» دانشجو ندا ملک لو،پردیس دانشگاه علامه طباطبایی،1393

 

199ـ استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی علل اقتصادی- اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی مهاجران،مطالعه موردی منطقه شرغان شیراز » دانشجو احد زمانی،پردیس دانشگاه علامه طباطبایی،1393

 

200ـ استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«رابطه بین رضایت شغلی وسلامت روان در میان کارکنان بهزیستی شهرستان خرم آباد » دانشجو رسول فلاحیان،پردیس دانشگاه علامه طباطبایی،1393

 

201-استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«حمایت اجتماعی وسلامت عمومی دانشجویان،مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی » دانشجو مژگان ولییی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1393

 

202-استاد داور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«تحلیل وضعیت اشتغال وارایه راهکار ها برای شهرستان مرزی سردشت»دانشجو محسن معروفی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1393

 

203-استاد داوررساله دوره دکتری«تاثیر رسانه های نوین بر ساخت قدرت سیاسی درایران دهه هشتاد شمسی» دانشجو عباس سهراب زاده،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی،1393

 

204-استاد مشاوررساله دوره دکتری«بررسی گفتمان های فقر زدایی در دولتهای پس از انقلاب اسلامی» دانشجو بهاره حاجی حسینی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1393

 

205-استاد راهنما رساله دوره دکتری«تحول سیاستگذاری آموزش عالی در ایران(در سه دهه گذشته)»دانشجو احسان مردوخ روحانی،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1393

 

206-استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل موثر در تنبلی اجتماعی دانشجویان»دانشجو فائزه رحیمی زاده ،پردیس دانشگاه علامه طباطبایی،1395

 

207-استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی تاثیر  اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر وضعیت اقتصادی واجتماعی خانوارها از نظر سرپرستان خانوار»دانشجو مراد طولابی، پردیس دانشگاه علامه طباطبایی،1395

 

208-استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«تاثیر انواع حمایتهای موسسات مردم نهاد برکاهش مشکلات بیماران سرطانی در شهر تهران  »دانشجو محبوبه شهرابی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1395

 

209-استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«احساس عدالت اجتماعی وعوامل موثر بر آن ،مورد مطالعه شهر ستان کبار »دانشجو هادی قاسمی طوسجی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1395

 

210-استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«الگوهای کارآفرینی در سازمان های غیر دولتی شهر تهران » دانشجو راحله ابراهیم نیا ملک دهی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1395

 

211-استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی نقش سازمان های حمایتی در افزایش اعتماد  اجتماعی مدد جویان » دانشجو رضا صادقی، پردیس دانشگاه علامه طباطبایی،1395

 

212-استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل موثر بر نگرش سالمندان نسبت به سالمندی با تاکید بر شاخص های رفاه اجتماعی » دانشجو مونا قائمی، پردیس دانشگاه علامه طباطبایی،1395

 

213-استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«عوامل موثر بر فقر خانوارهای شهر کهنوج » دانشجو عباس تیراژه سلیمانی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1395

 

214-استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی تناسب،فضای های عمومی با نیاز های معلولان در شهر ری » دانشجو مریم گنجگلی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1396

 

215-استاد راهنما رساله دوره دکتری«عوامل وآثار سرمایه اجتماعی مجازی ایرانیان » دانشجو علی اکبر اکبری تبار ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1396

 

216-استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«نقش فعالیت های مرزی شهرستان مریوان در شاخص های رفاهی آن» دانشجو یادگار محمدی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1396

 

217- استاد راهنما رساله دوره دکتری «طراحی الگوی جانشین پروری فرماندهان ومدیران نیروی انتظا می جمهوری اسلامی ایران»،دانشجو علیرضا کولیوند،پردیس دانشگاه علامه طباطبایی ،1397

 

218- استاد راهنما رساله دوره دکتری «تحلیل وضعیت شادکامی در استان ایلام وارایه توصیه های سیاستی» ،دانشجو سجاد مرادی، دانشگاه علامه طباطبایی ،1397

 

219- استاد راهنما رساله دوره دکتری «سیاستهای تسهیل وترویج اشتغال جوانان در ایران ، ارایه یک راهبرد با تاکید برجوانان بیکار و خارج از تحصیل وفاقد مهارت» ،دانشجو بهمن سبحانی، دانشگاه علامه طباطبایی ،1397

 

220-استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی عوامل موثر برمیزان رضایتمندی سالمندان مقیم در سرای سالمندان کرج» دانشجو مرضیه گودینی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1397

 

-استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«ارزیابی اجرای سیاست های پیشگیری وکنترل اعتیاد در مدارس از نگاه  ذینفعان» دانشجو عصمت محمدیان ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1397

 

222-استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«چالش های اشتغال غیر رسمی برای مهاجران افغانستانی وسازوکارهای مواجهه با آنها» دانشجو الهه حق شناس ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1397

 

223-استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«تحلیل پیامدهای سیاست هدفمند کردن یارانه ها بروضعیت رفاه اجتماعی زنان در ایران طی سالهای 1384تا 1392» دانشجو مریم هرمزدی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1398

 

 استاد راهنما رساله دوره دکتری «تحلیل سیاست های توسعه آموزش عالی وپیامدهای آن بر اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها » ،دانشجو محمد سهیل سرو، دانشگاه علامه طباطبایی ،1398

 

225- استاد راهنما رساله دوره دکتری «تحلیل سیاستگذاری مسکن اقشار کم در آمد پس از پیروزی انقلاب اسلامی » ،دانشجو زینب  امامی غفاری ، دانشگاه علامه طباطبایی ،1398

 

226- استاد راهنما رساله دوره دکتری «سبک زندگی وطلاق در شهر تهران » ،دانشجو مریم نیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی ،1398

 

227- استاد راهنما رساله دوره دکتری «نظام راهبردهای حمایت خانواده محور از سالمندان » ،دانشجو جواد فعلی ، دانشگاه علامه طباطبایی ،1399

 

228-استاد راهنما پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی تجربه زیسته زنان سرپرست خانوار دریافت کننده از کمیته امداد وسازمان بهزیستی (مطالعه موردی زنان 18 سال به بالی شهر جیرفت » دانشجو مطهره سالاری ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1399

 

229-استاد مشاور پایان نامه دوره کارشناسی ارشد«بررسی الگوی توزیع فضایی توسعه آموزش (عدالت فضایی آموزشی) شهرستان اهواز » دانشجو حسن حریبی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1399

 

230-استاد مشاور رساله دوره دکتری«گرایش به دین داری اجتماعی ومیزان تاثیر گذاری آن بر گرایش به همبستگی ملی (مقایسه ایران وهند) » دانشجو غلامرضا مهدوی ، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1399

 

232-استاد مشاور رساله دوره دکتری« رفاه عینی وذهنی مقایسه استانهای کردستان وسمنان» دانشجو نادر مروتی ، دانشکده علوم اجتماعی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،1399

 

کنفرانس و سمینارهای علمی :

 

1ـ هزارجریبی،جعفر، کیوانی،جعفر،نیمه تاریک کارآفرینی ،موانع و محدودیت ها،چهل و هفتمین نشست رؤسای دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی،دانشگاه اصفهان،بهمن 1382

 

2ـ هزارجریبی،جعفر،عرفی شدن دین،دفترهم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه ها،دی 1385

 

3ـ هزارجریبی،جعفر،حسینی،سیدمحمد،The Study of Iranian roles on Entrepreneurship Innovation and Entrepreneurship,cankaya university Ankara Turkey,2007,1-2.

 

4ـ هزارجریبی،جعفرو بلندیان،غلامحسین،راهبردهای مدیریت امنیت داخلی با تأکید بر جنبش های نوین اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران ـ معاونت پژوهش و تولید علم،دانشگاه عالی دفاع ملی،1386

 

5ـ هزارجریبی،جعفر،جامعه محوری پلیس ازمنظر جامعه شناسی احساس،دانشگاه علوم انتظامی،بهار1387

 

6ـ هزارجریبی،جعفر، کارآفرینی، هشتمین سمینار انجمن مشاوره ایران،دانشگاه علامه طباطبایی،آذرماه 1387

 

7ـ هزارجریبی،جعفر و عباس پور،علیرضا، اثر ناباروری زنان برسازگاری خانواده با تأکید برعوامل دموگرافیکی، همایش منطقه ای زن و مبانی تحکیم خانواده،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان،زمستان 1387

 

8ـ هزارجریبی،جعفر،کارآفرینی و خصوصی سازی،مؤسسه تحقیقات ،بازتوانی و بهبود زندگی زنان،تهران مردادماه 1388

 

9ـ هزارجریبی،جعفر،کارآفرینی وبسیج سازندگی،هم اندیشی بسیج سازندگی ونقش آن در توسعه همه جانبه کشور،اردیبهشت ماه 1388

 

10ـ هزارجریبی،جعفر،کارآفرینی واخلاق اسلامی،ارائه مقاله درنخستین همایش بین المللی دوسالانه علوم انسانی(به عنوان یکی از 5 مقاله برتر در بین 100 مقاله ارائه شده پذیرفته شد)در ایران(با همکاری رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در انگلستان و ایرلند و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری)،تابستان 1389

 

11-هزارجریبی،جعفر،International”Studies of Values and Differentiation:Sociological Viewpoints” Conference.

 

The Study of women Education and Entrepreneurship in the Rural Society of Iran.

 

Small Hall,Carolinum,Charles University in Prague,Czech Republic,November 8 and 9,2010.

 

12ـ هزارجریبی،جعفر و همکاران،بنیادها و ظرفیت های هویت اسلامی و هویت تجددی درگفتمان جهانی شدن،همایش بین المللی هویت اسلامی و جهانی شدن،موسسه مطالعات ملی،دانشگاه تربیت مدرس،30 بهمن 1390

 

13- هزارجریبی،جعفر وسید ابراهیم  حسینی بیجی کلا، بررسی تاثیر احساس محرومیت نسبی برامنیت اجتماعی،همایش ملی بررسی نظری وعملی دولت وملت در ایران در گذشته ،حال وآینده ،31 فروردین و1 اردیبهشت،دانشگاه علامه طباطبایی، 1395

 

14- هزارجریبی،جعفر و همکاران گروه تعاون ورفاه اجتماعی، شرکت در گارگاههای تخصصی رفاهی کشورهای اسکاندیناوی (نوردیک) فنلاند وسوئد،شهریور، 1395

 

15- هزارجریبی،جعفرو بهمن سبحانی ، سیاست گذاری در حوزه مسکن ومدیرت شهری، همایش ملی بررسی سیاست گذاری جتماعی در ایران  ،15 و16 اسفند ،دانشگاه علامه طباطبایی،1395

 

16- هزارجریبی ، جعفر ،سیاستگذاری اجتماعی و دین ،اولین همایش ملی سیاستگذاری اجتماعی در ایران دانشگاه علامه طباطبایی،15 و16 اسفد ماه  1395

 

17- هزارجریبی، جعفر،کار آفرینی ونوآوری اجتماعی در اقتصاد مقاومتی، همایش ملی جامعه ، فرهنگ و اقتصاد مقاومتی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی،29  بهمن 1396

 

18- هزارجریبی، جعفرو زینب امامی غفاری،ارزیابی پیامدهای اجرای طرح مسکن مهر در شهرهای جدید،همایش ملی  انجمن جامعه شناسی ایران ومرکز مطالعات وتحقیقات زنان دانشگاه تهران ،30 و31 خردادماه 1397

 

19- هزارجریبی،جعفر ، مولفه های تغییر در روش های مدیریتی جامعه(با تاکید برجامعه شناسی وضعیت ایران )،  همایش  ملی سالانه اساتید ودانشجویان ایرانی خارج از کشور، مشهد،31 تیرماه لغایت 3 مردادماه 1397

دستاوردها و جوایز:

1ـ استاد نمونه کشوری سال 1388 ـ 1387 .

2ـ پژوهشگر برتر دانشکده علوم اجتماعی سال 1388

3ـ ارائه کننده مقاله برتر در نخستین همایش بین المللی دوسالانه علوم انسانی تحت عنوان کارآفرینی و اخلاق اسلامی،تابستان 1389

4- ارائه کننده کرسی ترویجی با عنوان: اخلاق اسلامی وکارآفرینی ودر یافت گواهی نامه دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد ومناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی آذر 1390

5- پژوهشگر برتر دانشکده علوم اجتماعی سال1393

6- پراستناد ترین پژوهشگر جهان اسلام تابستان 1

عضویت درکمیته های علمی و تخصصی:

1ـ رئیس دانشکده علوم اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبایی 1388 ـ 1392

2ـ مدیرمسئول فصلنامه علوم اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبایی 1388ـ 1392

3ـ مدیرمسئول فصلنامه دانش بومی،دانشگاه علامه طباطبایی 1388ـ 1392

4ـ سردبیر فصلنامه برنامه ریزی توسعه و رفاه اجتماعی،دانشگاه علامه طباطبایی1388 ـ ادامه دارد

5ـ عضو هیئت تحریریه فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی،دانشگاه علوم انتظامی 1385 ـ ادامه دارد

 

6ـ عضو هیأت تحریریه فصلنامه نظم و امنیت انتظامی،سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا 1386 ـ ادامه دارد

 

7ـ عضو هیأت تحریریه فصلنامه امنیت پژوهی،دانشکده فارابی1387 ـ ادامه دارد

 

8ـ مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری 1385 ـ 1388

 

9ـ معاون امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری 1385 ـ 1380

 

10ـ دبیرشورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری1385 ـ 1388

 

11ـ عضو کمیسیون بررسی موارد خاص سازمان سنجش آموزش کشور،1385 ـ 1388

 

12ـ عضو کمیسیون بررسی موارد خاص دانشجویی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری 1385ـ 1388

 

13ـ  عضو کمیتۀ تدوین سند فرابخشی«تمهید شرایط حفظ و استفاده بهینه ازنخبگان،وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،1383

 

14ـ عضو هیأت داوری و ارزیابی برترینهای تحقیق و پژوهش نیروی انتظامی،1385 ـ 1383

 

15ـ عضو هیأت داوری پژوهشهای یادواره شهدای بسیج دانشجویی طی سالهای 1383 ـ1381

 

16ـ دبیر کمیتۀ قطب های علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی طی سالهای 1382 ـ 1380

 

17ـ دبیرهمایش معاونان آموزشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی طی سالهای 1385 ـ1388

 

18ـ دبیرکمیتۀ تحصیلات تکمیلی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،طی سالهای 1380ـ1374

 

19ـ عضو کمیتۀ رشته های ممتاز وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،طی سالهای 1373 ـ1371

 

20ـ دبیرهیئت ممیزه رشته های علوم انسانی،کارکنان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری،1385ـ 1388

 

21ـ رئیس کمیتۀ اجتماعی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 1379 ـ 1377

 

22ـ عضو شورای سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 1385 ـ 1380

 

23ـ عضو هیأت ممیزه دانشگاه علامه طباطبایی سال 1388 ـ 1393

 

24ـ عضو هیأت ممیزه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال 1389 ـ 1393

 

25ـ عضو کمیسیون دائمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی از 1389 ـ 1393

 

26-مدیر قطب علمی بومی سازی برنامه ها ی درسی دانشگاه علامه طباطبایی از 1389-1393

 

27- رئیس کمیته بازنگری دروس و شورای سیاستگذاری دانشکده علوم اجتماعی از 1390-1392

 

28- عضو هیات ممیزه مرکزی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری از سال 1394-1396

 

29- عضو هیات ممیزه دانشگاه علوم انتظامی از سال 1394-ادامه دارد

 

30- عضوهیات ممیزه دانشگاه امام باقر(ع) از سال 1394 ادامه دارد

 

31- معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ ومعارف اسلامی از سال 1393 تا 1400